Maryja poprzednia strona

ks. Franciszek Blachnicki

Cykl "Nasz znak" stanowi przedruk tekstów z "Niepokalana Zwycięża", opracowanych przez ks. Franciszka Blachnickiego. Zauważmy, że herb Krucjaty Wyzwolenia Człowieka zawiera podobne elementy do herbu Krucjaty Wstrzemięźliwości.

W tarczy herbowej Krucjaty Trzeźwości, jako znak centralny i zasadniczy, rzuca się w oczy litera M - skrót imienia Maryja. Słusznie znak ten zajmuje tak poczesne miejsce w tarczy herbowej, bo Maryja jest Panią Krucjaty, jest jej całą nadzieją, a szerzenie Jej czci i królestwa jest jej celem.

MARYJA JEST PANIĄ KRUCJATY

Krucjata jest ruchem maryjnym - i to w znaczeniu najpełniejszym i najściślejszym tego słowa. W znaczeniu najpełniejszym przymiotnik "maryjny" określa przynależność. Krucjata pragnie należeć do Maryi, być Jej rzeczą i własnością. Pragnie ona być narzędziem w Jej ręku. Obok nazwy "Krucjata Trzeźwości" określającej cel jej działalności, pragnie ona nosić nazwę "Krucjata Niepokalanej, Królowej Polski" - określającą jej przynależność. Krucjata Trzeźwości w poszczególnych swych członkach oddana jest Niepokalanej jako swojej Pani i Królowej. Przecież modlą się oni codziennie: "Oddaję Ci się, Zwycięska Pani Jasnogórska, jako Twoje narzędzie i jako pomoc Twoja, aby stoczyć pod Twoim sztandarem najświętszy i najcięższy bój ze straszną klęską pijaństwa". Jeżeli poszczególni członkowie Krucjaty są oddani w ten sposób Niepokalanej, to i jako całość należy ona do Niej.

MARYJA JEST NADZIEJĄ KRUCJATY

Imię Maryja na tarczy rycerskiej Krucjaty jest znakiem zwycięskiej nadziei. Jest wyznaniem wiary w zwycięstwo Niepokalanej. Imię Maryja to imię Tej, o której powiedział Bóg: "Położę nieprzyjaźń między tobą, a niewiastą, pomiędzy nasieniem twoim a nasieniem Jej. Ona zetrze głowę twoją, a ty czyhać będziesz na piętę Jej" (Rdz 3,15).

Krucjata widzi w Niepokalanej niewiastę z Genesis, przeciwstawioną wężowi. Widzi Ją jako hetmankę Bożych zastępów, które prowadzi w bój, aż do zwycięstwa. Wie, że dla szatana jest Ona straszna, "jako wojsko uszykowane do boju". Widzi w Niej Pogromicielkę szatana, widzi Narzędzie Bożych zwycięstw w duszach ludzkich.

Z dumą więc spoglądają rycerze Krucjaty na zwycięski znak Maryi, napełnia on ich ufnością i wiarą w zwycięstwo.

MARYJA JEST CELEM KRUCJATY

Celem najbliższym Krucjaty jest walka z pijaństwem i rozwiązłością. W jakim jednak celu podejmuje Krucjata tę walkę? Jaki motyw pobudza i porywa ją do ofiar i trudów? Jakie dobro chce osiągnąć przez zwalczanie klęski pijaństwa i rozwiązłości? Na te pytania odpowiadamy: celem jest zrealizowanie królowania Maryi w duszy narodu, pobudką działania jest miłość Maryi. Krucjata nie wyklucza innych dóbr, które chce osiągnąć - jak zdrowie, radość i szczęście dla jednostek, rodzin i dla ojczyzny. Królowanie Chrystusa przez Maryję to jednak dobro najwyższe, to istotny cel Krucjaty, dla którego ona walczy i trudzi się.

MARYJA - Panią Krucjaty.
MARYJA - Nadzieją Krucjaty.
MARYJA - celem Krucjaty - oto, co wyraża litera M w tarczy herbowej Krucjaty Trzeźwości.

Przedruk z "Niepokalana Zwycięża" - dodatku "Gościa Niedzielnego" z dnia 8 czerwca 1958 r. poświęconego walce o Polskę trzeźwą i czystą.

Eleuteria nr 40, październik - grudzień 1999

początek strony