Bogaty Młodzieniec
Godzina Odpowiedzialności i Misji
Nabożeństwo na Dni Wspólnoty Oazy Żywego Kościoła 2003
poprzednia strona

W procesji powinien być niesiony krzyż i ewangeliarz. Można również nieść diecezjalną Księgę Czynów Wyzwolenia. W Krościenku, w Wieczerniku Jana Pawła II, niesiony jest Krzyż Krucjaty, przy którym odbywają się czuwania.

Śpiew na rozpoczęcie: "My chcemy Boga".

Powitanie:

Celebrans: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego!

Wszyscy: Amen.

C: Miłość Boga Ojca...

W: I z duchem twoim.

Wprowadzenie
(w tych lub podobnych słowach):

Nim zostaniemy rozesłani, by udać się w drogę powrotną, chciejmy przyjąć posłanie do naszych środowisk. W tym nabożeństwie Dnia Wspólnoty chcemy podjąć odpowiedzialność za teraźniejszy i przyszły kształt naszego życia społecznego. Odpowiedzialność za to, czy dziedzictwo wiary i chrześcijańskiej postawy moralnej, przekazane nam przez ojców, będzie przez nas nie tylko zachowane, ale pomnożone i przekazane tym, którzy są od nas młodsi.

Ewangelia Chrystusowa zawsze była nowością dla słuchających i stawiała wysokie wymagania. Niosła jednak równocześnie moc wyzwalającą człowieka z utartych w społeczeństwie nawyków i nacisków, by w nich trwać.

Módlmy się, abyśmy odważnie świadczyli o tej wolności, którą nam przynosi podjęcie wymagań Ewangelii.

Dzisiaj będziemy wzywać wstawiennictwa patronów Krucjaty oraz nowych świętych polskich. Są oni dla nas wzorem radykalizmu ewangelicznego, który objawia się w miłosierdziu wobec bliźnich potrzebujących pomocy.

Kolekta (śpiewana):

C: Módlmy się. Panie, Boże nasz, Królu nieba i ziemi, prowadź i uświęcaj, rządź i władaj dzisiaj naszymi sercami i ciałem, naszym uczuciem, mową i czynem, wedle Twojej woli i do wypełniania Twoich przykazań - abyśmy przy Twojej pomocy mogli osiągnąć zbawienie i wolność teraz i na wieki. Przez naszego Pana...

W: Amen.

Komentarz:

Zanim wysłuchamy świadectw osób, które tutaj są z nami, wysłuchajmy świadectwa o życiu św. Stanisława - biskupa, męczennika, patrona ładu moralnego, patrona Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. W tym roku świętujemy 750 rocznicę jego kanonizacji. Popatrzmy, w jaki sposób realizował on w swoim życiu radykalizm, zgodny z Ewangelią.

Św. Stanisław żył w latach 1036-1079. Od początku był poświęcony Bogu przez swoich rodziców. Był człowiekiem wykształconym i kompetentnym w podejmowanych z wielką pasją zadaniach. W wieku 36 lat został biskupem. Był dobrym, dojrzałym pasterzem, człowiekiem modlitwy, pokoju i zaangażowania, wielkiej odpowiedzialności, dynamizmu. W służbie Bogu, ludziom oddał całego siebie, bez reszty.

Niezłomnie i mężnie stawał w obronie krzywdzonych przez władzę królewską. Jego zdecydowany sprzeciw wobec niemoralnego postępowania króla Bolesława Śmiałego spowodował, że nazwano go zdrajcą. Został zabity przez króla, stając się świadkiem prawdy, obrońcą godności człowieka, świętości małżeństwa, której bronił.

Krucjata Wyzwolenia Człowieka została ogłoszona i pobłogosławiona przez Ojca Świętego w 900-lecie męczeńskiej śmierci św. biskupa Stanisława. Została oddana św. Stanisławowi, przy jego grobie w katedrze wawelskiej 9 maja 1979 r. już na początku swego istnienia, jako jednemu ze swoich patronów. Tam ojciec Franciszek przekazał Podręcznik Krucjaty przedstawicielom Episkopatu. Kamień węgielny pod budowę kościoła-wotum, będący znakiem wiary członków Krucjaty, wzięty był z wawelskiej katedry.

W modlitwie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, wzywając św. Stanisława, prosimy: "Natchnij nas odwagą w dawaniu świadectwa i męstwem w obliczu trudności i prześladowań". Dziś Ojciec Święty wzywa nas, byśmy pracując nad przemianą oblicza polskiej ziemi pamiętali o wolności opartej na prawach Dekalogu i przestrzega przed zagrożeniami płynącymi z wolności pozbawionej norm moralnych. Święty Stanisław uczy nas być ludźmi sumienia, kształtowanego według Bożych przykazań. Wtedy możemy stać na straży ładu moralnego. Uczy nas również odwagi potrzebnej w codziennych sytuacjach życiowych, byśmy postępowali jak wolni ludzie i nie bali się upominać o wartości wszędzie tam, gdzie jesteśmy.

Teraz posłuchamy świadectw - niech nasi bracia i siostry ubogacą nas i umocnią na drodze radykalizmu życia, ku dojrzałości uczniów Chrystusa, na drodze wiary konsekwentnej i chrześcijańskiego świadectwa w różnych obszarach naszego życia osobistego, rodzinnego i społecznego.

Świadectwa powinny być tak dobrane, aby pokazały radykalizm postaw chrześcijańskich: np. w dziedzinie czystości, trwania na straży życia, zaangażowania społecznego, abstynencji, zawierzenia Bogu w trudnej sytuacji życiowej w małżeństwie i rodzinie, w środowisku studiów, pracy, w sprawach materialnych itp. Świadectwa najlepiej przeplatać krótkimi, dobranymi śpiewami, np. kanonami: Misericordias Domini; Salvator mundi salva no; Nie bój się, nie lękaj się; Szukajcie wpierw Królestwa Bożego.

Komentarz: Powstańmy i otwórzmy serca na przyjęcie Ewangelii. Wzywajmy Ducha Świętego, by jej światło rodziło w nas życie.

Śpiew: "Alleluja. Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości. Alleluja!"

Ewangelia: Mt 19, 16-22 (Przypowieść o bogatym młodzieńcu).

Homilia:

Bogaty młodzieniec odszedł smutny, bo choć zachowywał przykazania, żal mu było zrezygnować ze swoich przywiązań, zwyczajów, do których może miał prawo, ale nie dawało to ani jemu, ani otoczeniu szczęścia...

Wykorzystać życiorysy nowych świętych: św. Józefa S. Pelczara i św. Urszuli Ledóchowskiej oraz św. Stanisława.

Inne myśli:

- chrześcijańska dojrzałość to przekraczanie formalnego minimalizmu;

- przykład życia sługi Bożego Ojca Franciszka Blachnickiego - człowieka wiary konsekwentnej;

- zasada fos-dzoe: jedności życia z otrzymanym światłem;

- ludzie, którzy chcą odnawiać obyczaje, odbudowywać ład moralny, dawać świadectwo Chrystusowi, muszą zdobyć się na ten krok radykalizmu wiary, nadziei i miłości;

- czas świadków i ludzi prawego sumienia;

- wolni i wyzwalający przez wiarę i miłość;

- kim chcemy być: zadowolonymi z siebie minimalistami czy uczniami Chrystusa oddającymi Mu to, do czego nas wzywa;

- świadectwo życia Jana Pawła II;

- słowa często wypowiadane przez Ojca Świętego: "Nie lękajcie się" - co to dla nas znaczy, sens Krucjaty Wyzwolenia Człowieka - krótko.

- program zawarty w herbie Krucjaty i zawołaniu "nie lękajcie się" - wspólnota przyjmująca pewien styl życia. Modlitwa i post. Skuteczność świadectwa nowej kultury.

Śpiew: "Szukajcie wpierw Królestwa Bożego" lub "Nie bój się, nie lękaj się".

Modlitwa powszechna:

C: Pierwszą naszą odpowiedzią na Słowa Ewangelii niech będzie modlitwa, a potem konkretny czyn. Dlatego, świadomi odpowiedzialności za przyszły kształt życia społecznego w naszym narodzie, módlmy się do Boga, Ojca wszystkich pokoleń, w jednym Duchu Świętym, który nas tu zgromadził:

- Za wstawiennictwem św. Józefa S. Pelczara módlmy się za Kościół święty, aby wnosił Ewangelię Chrystusową w życie każdego narodu i we wszystkie dziedziny kultury.

W: Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie!

- Za ludzi na różne sposoby bogatych, aby Chrystus pociągnął ich ku sobie i pokazał prawdziwe szczęście.

W: Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie!

- Za przyczyną św. Urszuli Ledóchowskiej módlmy się za ludzi zagubionych w tym świecie, aby znaleźli drogę do światła Chrystusa.

W: Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie!

- Za ludzi żyjących w lęku i zakłamaniu, aby Chrystus zwycięzca przyniósł im pokój i pewność wiary.

W: Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie!

- Za wstawiennictwem św. Stanisława biskupa módlmy się za nienarodzone dzieci; aby nie brakło chleba i mieszkania dla rodzin wielodzietnych i ludzi starych; aby młodzież mogła harmonijnie dojrzewać; aby nie zabrakło pokoju i jedności w rodzinach.

W: Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie!

- Za wszystkich uczestników oaz rekolekcyjnych, aby stawali się świadkami wolności od obyczaju alkoholowego i wszelkich form zniewolenia.

W: Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie!

- Przez przyczynę św. Maksymiliana Kolbe prośmy za nowych członków i kandydatów Krucjaty Wyzwolenia Człowieka o radość miłowania braci aż do ofiary z siebie.

W: Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie!

- Za nas tutaj obecnych, abyśmy byli gotowi oddać to wszystko, co przeszkadza nam żyć radykalizmem Ewangelii.

W: Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie!

C: Modlitwa dzieci Bożych niech zakończy nasze prośby i złączy nas ze wszystkimi ludźmi.

Śpiew: "Ojcze nasz".

Celebrans zachęca do czynu wyzwolenia, wyrażonego poprzez składanie deklaracji. Procesja osób składających deklaracje idzie środkiem wzdłuż szpaleru członków Krucjaty z wyciągniętymi nad nimi rękoma w geście modlitwy wstawienniczej.

Śpiew: "Serce wielkie nam daj", potem inne pieśni.

Modlitwa Krucjaty Wyzwolenia Człowieka czytana przez celebransa i osoby składające świadectwa (małżeństwo, młodzi), przeplatana refrenem odmawianym przez wszystkich. Zakończenie trzykrotnym Amen, odśpiewanym uroczyście.

C: Niepokalana, Matko Kościoła! Wpatrując się w Ciebie, jako wzór Człowieka w pełni odkupionego i wyzwolonego, i dlatego przez miłość bezgranicznie oddanego w Duchu Świętym Chrystusowi, uświadamiamy sobie wieloraką niewolę, w której są uwikłane nasze serca. Pragnąc w pełni wyzwolić siebie i podać rękę naszym braciom oczekującym objawienia się w nich wolności synów Bożych, zbliżamy się do Ciebie i oddajemy się Tobie, aby wraz z Tobą, mocą tego samego Ducha, który bez przeszkód działał w Tobie, pełniej zrealizować swoją wolność w oddaniu się Chrystusowi, a przez Niego - Ojcu.

W: Synowi Twojemu nas oddawaj.

Świadek: W Twoje ręce składamy przyrzeczenie abstynencji od alkoholu i postanowienie całkowitego uniezależnienia się od niego, abyśmy mogli swoją wolnością wyzwalać naszych braci, którzy nie mogą już wyzwolić się o własnych siłach. Pragniemy przez ten czyn miłości podać rękę i służyć naszym bliźnim tak jak Chrystus, który z miłości ku nam uniżył samego siebie, przyjąwszy postać sługi.

W: Synowi Twojemu nas oddawaj.

Ś: Oddajemy Ci całe dzieło Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, pragnąc, aby było ono Twoim dziełem i narzędziem w Twoim ręku dla wyzwolenia narodu.

W: Synowi Twojemu nas oddawaj.

Ś: Chcemy wraz z Tobą i z oddanym Ci całkowicie Papieżem Janem Pawłem II stanąć pod krzyżem Chrystusa, wyznając, iż tylko zjednoczenie z Nim w miłości, której wyrazem jest ofiara, może wyzwolić życiodajną i macierzyńską moc dla ratowania tych, którzy stali się niewolnikami dlatego, że utracili zdolność miłowania czyli posiadania siebie w dawaniu siebie.

W: Synowi Twojemu nas oddawaj.

C: Święty Stanisławie, biskupie i męczenniku, patronie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, natchnij nas odwagą w dawaniu świadectwa oraz męstwem w obliczu trudności i prześladowań, abyśmy bez lęku pracowali nad odbudową ładu moralnego w naszej Ojczyźnie.

W: Święty Stanisławie, módl się za nami.

C: Święty Maksymilianie Kolbe, naucz nas miłować braci aż do ofiary z siebie.

W: Święty Maksymilianie, módl się za nami.

AMEN (trzykrotne, jak na zakończenie Modlitwy Eucharystycznej).

Uroczyste błogosławieństwo ewangeliarzem na misję głoszenia Ewangelii Wyzwolenia.

Śpiew na zakończenie: "Chrystus moim światłem" (Piosenka Roku 2003).

Eleuteria nr 55, lipiec - wrzesień 2003

początek strony