O przyszłość dzieci poprzednia strona

Ks. Piotr Kulbacki

11 października 2003 r. w siedzibie archidiecezjalnej Caritas w Łodzi odbyło się V Sympozjum Krucjaty Wyzwolenia Człowieka poświęcone problematyce pracy profilaktycznej z dziećmi. Temat Sympozjum brzmiał "Krucjata Wyzwolenia Człowieka środowiskiem wychowawczym dla dzieci".

Punktem wyjścia dla obrad Sympozjum było współczesne doświadczenie zarówno Krucjaty Wyzwolenia Człowieka jak i Krucjaty Dziecięcej (w ramach Krucjaty Wstrzemięźliwości), założonych przez Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Krucjata Wyzwolenia Człowieka pomaga osobom uwikłanym w różnorakie zniewolenia poniżające ludzką godność. Dlatego jej członkowie podejmują drogę osobistej modlitwy i wyrzeczenia, szczególnie postu od alkoholu, by stanąć solidarnie przy tych, którzy oczekują naszej pomocy, jak i przy młodym pokoleniu tak bardzo potrzebującym wzorów trzeźwego życia.

Krucjata Wstrzemięźliwości, założona i prowadzona w latach 1957-1960 przez Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, podejmowała nie tylko pracę z dorosłymi i młodzieżą, ale także z dziećmi - poprzez Krucjatę Dziecięcą Niepokalanej, Królowej Polski. Powołując Krucjatę Wyzwolenia Człowieka w 1979 r. ks. Franciszek przewidywał specjalne deklaracje dla dzieci. Idea ta została podjęta. Na początku lat osiemdziesiątych rozpoczęła swą działalność Krucjata Dziecięca. Jej moderator, o. Oskar Puszkiewicz, franciszkanin z prowincji panewnickiej, utworzył centralę Krucjaty Dziecięcej w Rybniku. W dużej mierze skorzystano wówczas z materiałów dla dzieci z lat pięćdziesiątych. Jako organ Krucjaty dziecięcej powstał "Promyk Jutrzenki". Bujny rozwój Krucjaty Dziecięcej nastąpił w latach osiemdziesiątych XX wieku - liczne kursy, rekolekcje, pielgrzymki. Także obecnie, pracując w Krucjacie Wyzwolenia Człowieka z dorosłymi i młodzieżą, stale spotykamy się ze strony dzieci z pragnieniem włączania się w nią. Przecież to dzięki orędownictwu dzieci Pan Bóg dokonywał niejeden raz wielkich dzieł! Dlatego V Sympozjum Krucjaty Wyzwolenia Człowieka zostało poświęcone przesłankom teologicznym i pedagogicznym tego typu pracy z dziećmi. Zasady pedagogiczne w Krucjacie Dziecięcej muszą bowiem uwzględniać wiek jej uczestników.

W niektórych miejscach w Polsce cały czas funkcjonuje Krucjata Dziecięca Niepokalanej. Podejmowane są także próby uaktualnienia jej programu. Dorośli członkowie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka czują się szczególnie wezwani do troski o ten obszar pracy ewangelizacyjnej z dziećmi. Znaki czasu wzywają nas do podjęcia tematu zarówno czystości, jak i zagrożeń płynących ze strony telewizji czy Internetu - uczenia dzieci radzenia sobie z atakami reklamy, czy też z naciskiem środowiska na używanie substancji psychoaktywnych. Droga wolnego życia naszych dzieci wiedzie przez uczenie się nie tylko asertywności, ale modlitwy i ofiary.

Do udziału we współtworzeniu takiego środowiska nadziei zapraszamy wszystkich, którym problem wychowania dzieci leży na sercu. Szczególne zaproszenie kierujemy do kapłanów i osób świeckich pragnących zaangażować się w tego rodzaju pracę - przez prowadzenie grup i formowanie animatorów lub opracowywanie materiałów. Kontynuując te działania, musimy stale odnosić się do założeń teologicznych i pedagogicznych wytyczonych przez ks. F. Blachnickiego.

Chcemy z nowym zapałem podjąć wyzwanie czasu do pracy z dziećmi!

PROGRAM V Sympozjum
Krucjaty Wyzwolenia Człowieka
11 X 2003 - sobota (900-1830)

 • Msza święta w kaplicy Caritas
  - o. Oskar Puszkiewicz OFM (Rybnik)
 • Otwarcie Sympozjum
  - ks. mgr Jacek Ambroszczyk - dyrektor Caritas Archidiecezji Łódzkiej
 • Wartości - autorytet - wychowanie
  - prof. dr hab. Halina Gajdamowicz (Łódź)
 • Modlitwa dzieci w Biblii
  - ks. dr Cezary Korzec (Szczecin)
 • Koncepcja wychowania do wolności w Oazie Dzieci Bożych
  - ks. mgr Stanisław Dolasiński (Kraków)
 • Krucjata Dziecięca w latach 1957-1960
  - mgr Stanisława Orzeł (KWC)
 • Krucjata Dziecięca po roku 1979
  - o. Oskar Puszkiewicz OFM
 • Podstawy profilaktyki wśród dzieci
  - dr Krzysztof Wojcieszek (Warszawa)
 • Uczestnictwo dzieci w programach profilaktycznych i wychowawczych
  - mgr Grzegorz Paź (Warszawa)
 • Seminaria: Oddziaływanie profilaktyczno-wychowawcze: rodziny, parafii, szkoły
  - ks. dr Piotr Kulbacki (Łódź, Krościenko)
 • Dyskusja plenarna
  - ks. dr Piotr Kulbacki

Współorganizatorzy Sympozjum:

 • Caritas Archidiecezji Łódzkiej
 • Fundacja Światło-Życie
 • Instytut Formacji Pastoralno-Liturgicznej KUL
 • Instytut im. ks. F. Blachnickiego
 • Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Redakcja kwartalnika "Eleuteria"
 • Stowarzyszenie AGAPE
 • Zakład Dydaktyki Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego

Materiały z Sympozjum wkrótce ukażą się drukiem jako osobna publikacja. Można je zamawiać w Stanicy nr 1 w Krościenku.

Eleuteria nr 56, październik - grudzień 2003

początek strony