Zapytajmy Założyciela... poprzednia strona

W związku z licznymi pytaniami związanymi z okresem, którego dotyczą zobowiązania członkowskie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, przypominamy, że sprawa ta jest określona w "Podręczniku KWC" (rozdz. VI, pkt 2). Aby rozwiać wszelkie wątpliwości, przytaczamy list założyciela Krucjaty, skierowany do kandydatów w 1981 roku - z okazji drugiej rocznicy powołania Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.

LIST DO KANDYDATÓW KRUCJATY WYZWOLENIA CZŁOWIEKA

W kartotece Stanicy Krucjaty Wyzwolenia Człowieka Nr 1, znajdującej się w Centrum Światło-Życie w Krościenku, jest Twoje zgłoszenie do Krucjaty jako kandydata z zobowiązaniem przestrzegania abstynencji na okres jednego roku. Zgłoszenie to podpisane w dniu ............ traci ważność z dniem ............ .

W związku ze zbliżaniem się tego terminu przypominamy, iż dalszym krokiem na tej pięknej drodze, wytyczonej słowami Pana "Nie lękajcie się" i naszą wolną odpowiedzią na Jego pytanie: "Czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?" (J 21, 15), jest włączenie się do Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w charakterze członka. Łączy się to ze zobowiązaniem przestrzegania całkowitej abstynencji od alkoholu na czas przynależenia do Krucjaty. Nie jest to więc przyrzeczenie dozgonne ani na określoną liczbę lat, ale przyrzeczenie obowiązujące tak długo, jak długo chce się być solidarnie związanym odpowiedzialnością za ratowanie braci i narodu z innymi, którzy weszli na tę drogę i zawiązali "nowe wojsko Gedeona" - Krucjatę Wyzwolenia Człowieka.

Ponadto, z włączeniem się do Krucjaty ludzi walczących z klęską alkoholizmu wiąże się postanowienie nieczęstowania nikogo alkoholem i niewydawania pieniędzy na zakup napojów alkoholowych. Wtedy dopiero walka z alkoholizmem będzie konsekwentna i uzyskamy całkowitą niezależność od alkoholu, dzięki której będziemy mogli wyzwalać innych.

Ufamy, że dotychczas, w okresie kandydowania, poczucie wolności związane z odważnym zerwaniem ze zwyczajami alkoholowymi dla dobra braci i narodu, nieraz stało się źródłem głębokiej radości. Z drugiej strony, postawa abstynencka nie okazała się z pewnością rzeczą niemożliwą czy nawet trudną dla tego, kto zrozumiał głębokie motywy skłaniające do przyjęcia jej oraz doświadczył, iż naprawdę brak jest rozumnej motywacji przemawiającej za koniecznością picia.

W dniu 8 czerwca obchodzić będziemy drugą rocznicę ogłoszenia KWC w obecności Papieża Jana Pawła II. Z tej okazji odbędzie się w Krościenku II Krajowa Pielgrzymka Krucjaty, w której będą mogli uczestniczyć członkowie KWC - szczególnie "dziesiętnicy", tj. wydelegowani przez dziesięciu innych członków. Pielgrzymka odbędzie się 13 i 14 czerwca pod hasłem "300 x 10", bo ufamy, że 300 uczestników I Pielgrzymki Krucjaty Wyzwolenia Człowieka rozwinie się już w 3000 delegację "dziesiętników".

Wyrażamy nadzieję, że również Twoje nazwisko znajdzie się w szeregu tych, którzy odpowiadając na apel Papieża odważnie podjęli abstynencki czyn wyzwolenia dla ratowania braci i narodu.

Pozdrawiamy naszym hasłem: "Nie lękajcie się".

W imieniu Centralnej Diakonii Wyzwolenia
(-) Ks. Franciszek Blachnicki
moderator krajowy

Przedruk z "Eleuterii" nr 2 (kwiecień 1981 r.)

Eleuteria nr 56, październik - grudzień 2003

początek strony