Eucharystia i wolność
Pierwsza Pielgrzymka Krucjaty Wyzwolenia Człowieka Europy Zachodniej Carlsberg, 27-29.05.2005 r.
poprzednia strona

Stanisława Orzeł, Hubert Czapla

Międzynarodowym Centrum Ewangelizacji Światło-Życie "Marianum" w Carlsbergu miała miejsce pierwsza pielgrzymka Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, nazwana odważnie "Pielgrzymką Krucjaty Europy Zachodniej". Carlsberg jest tym miejscem, w którym Opatrzność Boża postawiła Ojca Franciszka w ostatnich latach jego życia (1981-87). Patronką istniejącego tam Centrum jest Maryja, Jasnogórska Jutrzenka Wolności.
W trwającym prawie dwie doby spotkaniu uczestniczyło ponad 30 osób z Niemiec, Belgii, Białorusi i Polski. Nasz kraj reprezentowała delegacja ze wspólnoty "Drogocenna perła" i przedstawiciele Diakonii Krucjaty Wyzwolenia Człowieka - ks. Piotr Kulbacki, Stanisława Orzeł oraz Roman Strug z Bełchatowa, a także Hubert Czapla z Krakowa. Przybył też ks. Jan Mikulski - moderator Domowego Kościoła. Uczestnikiem spotkania był, posługujący obecnie w Carlsbergu, ks. Henryk Bolczyk. Wiele osób uczestniczyło tylko w uroczystej, sobotniej Eucharystii, która była jednocześnie świętowaniem dwudziestu lat kapłaństwa wyświęconych w Carlsbergu księży - Jacka Hermy, moderatora Marianum i Ireneusza Kopacza, moderatora Międzynarodowej Diakonii Ewangelizacji "Drogocenna perła", posługującego na wschodzie i zachodzie Europy, a ostatnio nawet w Kazachstanie. Inni włączyli się w program Pielgrzymki poprzez udział w niedzielnej Mszy świętej.
Najważniejsze elementy programu - Eucharystia, Jutrznia, Nieszpory, Różaniec, Droga Krzyżowa - odbyły się w modlitewnej i pełnej radości atmosferze pielgrzymkowej i były rozjaśnione gorącym słońcem.
Przed poranną, sobotnią katechezą, każdy z pielgrzymów osobiście przedstawił się - w kolejności, według pokonanych odległości - od tysiąca kilometrów do zaledwie 30 kroków, które przebyli stali mieszkańcy Carlsbergu.
W pielgrzymce uczestniczyło 5 kapłanów Unii Chrystusa Sługi z Niemiec i Polski, którzy kolejno przewodniczyli poszczególnym etapom pielgrzymowania. Owocem ich spotkania jest także list z Carlsbergu, będący odpowiedzią na wołanie Benedykta XVI o "zastawianie sieci Ewangelii". Kapłani Unii widzą w tym impuls do podejmowania planu "Wielkiej Ewangelizacji ACR-net", tworząc, zgodnie z programem ks. F. Blachnickiego, diakonie modlitwy, ewangelizacji i wyzwolenia.
Nowością, w stosunku do pielgrzymek Krucjaty w Polsce, były spotkania w małych grupach o charakterze Ewangelicznej Rewizji Życia, których tematem było: "Apostołowie wyzwolenia człowieka - papież Jan Paweł II i ksiądz Franciszek Blachnicki". Rozważaliśmy, które cechy ich osobowości pomagają nam być prawdziwymi chrześcijanami i w jaki sposób możemy być apostołami wyzwolenia w środowisku, do którego zostaliśmy posłani. Ostatnim etapem tego spotkania było wyłonienie kandydatów do Diakonii Wyzwolenia, z podpowiedzią konkretnych działań w Krucjacie. Spotkania Krucjaty będą się łączyć z czuwaniami maryjnymi w pierwsze soboty, które już odbywają się w Carlsbergu.
Szczególny klimat miała Droga Krzyżowa Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, której trasa prowadziła przez piękny las. Posłużyliśmy się płytą CD z nagranymi tekstami rozważań przygotowanymi do Niepokalanowa przez Jerzego Papiernika z diakonii w Tomaszowie Mazowieckim. Są to archiwalne nagrania wypowiedzi Jana Pawła II i ks. Franciszka Blachnickiego. Przy wielu stacjach były też świadectwa uczestników pielgrzymki i osób z diakonii.
Z  pielgrzymki wyniosłam głębokie doświadczenie wielkiej aktualności i potrzeby Krucjaty, nie tylko na wschodzie i zachodzie Europy, ale w ogóle dla dzisiejszego człowieka. Zrozumiałam, jaką głębią ewangelicznej intuicji kierował się Sługa Boży ks. Franciszek, tworząc program Krucjaty, w którym wyzwolenie jest owocem ewangelizacji. Ewangelia - wszędzie tam, gdzie jest głoszona przez świadków - posiada tę samą moc przemieniania ludzkich serc i tworzenia cywilizacji miłości. I jeszcze to, że sercem Krucjaty jest miłość, co konkretnie znaczy dla nas, posługujących w Krucjacie, umiejętność pochylania się na wzór Pana Jezusa nad słabym i zagubionym człowiekiem. Chyba każdy z pielgrzymów przybyłych do Carlsbergu był tam, bo doświadczył skuteczności Ewangelii i miłości konkretnego człowieka, który pokazał mu Pana Jezusa, jedynego Zbawiciela. Choć wielu z nich nie zna jeszcze podręcznika krucjaty, to noszą w sobie tę nadzieję, którą daje ewangeliczny, nowoczesny i zarazem bardzo aktualny program Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.

Stanisława OrzełKalendarium pielgrzymki

Piątek, 27 maja 2005 r.

Godzina 20:00 - Kaplica Chrystusa Sługi, Eucharystia z Nieszporami, poświęcenie ikony Krzyża Krucjaty

Wychwalajmy mężów sławnych...
Mszy świętej przewodniczył ks. Henryk Bolczyk, koncelebrowali ks. Jacek Herma, ks. Ireneusz Kopacz, ks. Piotr Kulbacki oraz ks. Jan Mikulski. Słowo wygłosił i ikonę poświęcił moderator Krucjaty, zwracając uwagę na symbolikę ikony i historię jej powstawania. Ikona ukazuje postać Chrystusa na Krzyżu, opromienionego chwałą zmartwychwstania. Pierwsza taka ikona rozpoczęła "peregrynację" w Polsce, dwie kolejne kopie powstały w Chicago, z czego pierwsza powędrowała na Białoruś. Ks. Piotr zachęcił uczestników pielgrzymki do adorowania tej ikony w swoich parafiach w Niemczech i innych krajach ­Europy Zachodniej. Odwołując się do fragmentu z Mądrości Syracha z pierwszego czytania (Syr 44, 1.9-13) moderator zwrócił uwagę na postacie kluczowe dla dzieła Krucjaty. Są to mężowie, "których cnoty nie zostały zapomniane", Wielcy Apostołowie Wyzwolenia Człowieka i święci, których ks. Franciszek Blachnicki wskazał jako patronów Krucjaty. Pod krzyżem - obok Niepokalanej, której dziełem jest Krucjata i umiłowanego Ucznia - stoi zatem św. Stanisław, biskup, męczennik, patron ładu moralnego. Obok św. Maksymilian, który udał się aż do Japonii, aby głosić Dobrą Nowinę "aż po krańce świata". Gdy jednak zobaczył współwięźnia skazanego na śmierć, mającego osierocić rodzinę - oddał swe życie za niego, aby ojciec mógł wrócić do rodziny!

W Jego ranach jest nasze zdrowie...
Ks. Piotr zwrócił również uwagę na wspólny element poświęcanej ikony z figurą znajdującą się w kaplicy Chrystusa Sługi w Krościenku i figurą kaplicy w Marianum, które przedstawiają chrzest Jezusa. Symboliczne Dłonie Ojca wyrażają przyjęcie całkowitego oddania Syna rozpoczynają-
cego publiczną misję. Relacja miłości Ojca i Syna, całkowite wzajemne oddanie się sobie, znajduje swą pieczęć w Osobie Ducha Świętego (znak gołębicy). Przewodniczący liturgii ks. Henryk podkreślił na zakończenie, iż nie powinniśmy bać się krzyża, choć jako chrześcijanie nie mamy złudzeń, że życie dziecka Bożego nie jest łatwe. Nasze zaś zranienia winniśmy złączyć z ranami Chrystusa, który przez krzyż daje nam łaskę wyzwolenia.

Godzina 22:15 - Różaniec w intencji Krucjaty Wyzwolenia Człowieka przy figurze Matki Bożej Fatimskiej

W rozważaniach różańcowych przywoływaliśmy bolesne tajemnice życia Chrystusa, w którego ranach odnajdujemy nasze zdrowie. I nie tylko nasze. W modlitwie spontanicznej przed każdą tajemnicą polecaliśmy zdrowie moralne i wyzwolenie z nałogów naszych bliskich.

Godzina 23:00 - Noc czuwania w intencji dzieł wyzwolenia podejmowanych przez członków Krucjaty

Nie lękaj się, Bóg sam wystarczy...
Podejmowaliśmy modlitwę wstawienniczą przed Najświętszym Sakramentem, w 9-godzinnym milczeniu, w następujących intencjach:
- za organizowane pielgrzymki Krucjaty (regionalne, krajowe, diecezjalne, rejonowe),
- o ducha ofiary w postawie uczestników Krucjaty,
- za Diakonię Życia (troska o życie człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci, służba w poradniach rodzinnych, kursy Naturalnego Planowania Rodziny),
- o Boży obraz człowieka w ustawodawstwie Unii Europejskiej,
- za działania Krucjaty podejmowane w parafiach i środowiskach duszpasterskich (nabożeństwa, spotkania formacyjno-wychowawcze z młodzieżą i dorosłymi),
- za młodzież europejską, aby nie zgubiła sensu życia,
- za apostolstwo przez słowo drukowane i media ("Eleuteria", literatura, świadectwa, itd.),
- o wyobraźnię miłosierdzia w postawie uczestników Krucjaty,
- za grupy wspierające osoby z problemem tożsamości seksualnej (Grupy Odwagi w Lublinie),
- za dzieło Krucjaty w Czechach i na Słowacji (I Krajowa Pielgrzymka Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w Czechach),
- w intencji organizowanych uroczystości rodzinnych i zabaw bez alkoholu, szerzenia Nowej Kultury,
- o rozwój Krucjaty w Europie Wschodniej (Białoruś, Ukraina),
- o zaangażowanie członków Krucjaty w samorządach i środowiskach lokalnych (współpraca z innymi środowiskami trzeźwościowymi),
- za działania profilaktyczne wobec dzieci i młodzieży (promowanie postaw abstynenckich przez uczestników Krucjaty),
- o odpowiedzialność i świadectwo rodziców w wychowaniu dzieci,
- w intencji Krucjaty wśród polonii amerykańskiej,
- o poszanowanie godności człowieka przez instytucje państwowe ustanawiające i strzegące prawa,
- za ewangelizację i działalność trzeźwościową w Europie Zachodniej.

Sobota, 28 maja 2005 r.

Godzina 8:00 - Jutrznia z homilią

Na swojej dłoni złożyłeś nas wszystkich,
Własne stworzenie i rąk Twoich dzieło;
Spoglądasz na nas z troskliwą miłością, Boże i Ojcze...
Porannej Liturgii Godzin przewodniczył ks. Jan Mikulski, moderator Domowego Kościoła. Zwrócił uwagę na ukazaną w czytaniach obietnicę nowego serca, nowej ziemi, nowego nieba. Rodzi to skojarzenie ze znanymi oazowymi pojęciami: Nowy Człowiek, Nowa Kultura. Jakiej postawy od nas, Nowych Ludzi, czekających na spełnienie się obietnicy, należy oczekiwać? Życie sprawiedliwe "bez plamy i skazy" możemy osiągnąć dzięki Bożemu usprawiedliwieniu. Zwracając się do Boga z prośbą o łaskę nie powinniśmy oczekiwać automatyzmu z Jego strony.

Godzina 10:00 - Katecheza

Proszę was, abyście się przeciwstawiali...
Ks. Piotr Kulbacki odwołał się w katechezie do biografii ks. Franciszka Blachnickiego. Uwarunkowania, jakie wpłynęły na życie Założyciela Krucjaty - tradycyjna religijność śląskiej rodziny, działalność w harcerstwie, wojsko, obrona ojczyzny w 1939 r. - kształtowały jego postawę. Jednak największe znaczenie odegrało osobiste spotkanie Chrystusa w celi śmierci. Te doświadczenia wpłynęły na kształt wypracowanej formacji oazowej i Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Odnowienie Ślubów Jasnogórskich w 1956 r. ("Królowo Polski, przyrzekamy Ci walczyć z pijaństwem i rozwiązłością") zaowocowało powołaniem Krucjaty Wstrzemięźliwości w 1957 r. Odczytywanie nauczania Soboru Watykańskiego II i nauczanie posoborowe (szczególnie adhortacja "Evangelii nuntiandi" i encyklika "Redemptor hominis") prowadzą już bezpośrednio do podjęcia Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, posługującej się środkami walki duchowej i świadectwem stylu życia (post od alkoholu).

Godzina 12:00 - Eucharystia

Ty, w przedziwnym zamyśle swojej Opatrzności, ściśle złączyłeś Dziewicę z Twoim Synem w dziele zbawienia ludzi...
Ta liturgia miała szczególny wymiar ze względu na rocznicę święceń kapłańskich 4 prezbiterów: ks. Jacka Hermy, ks. Ireneusza Kopacza, ks. Marka Dydo oraz ks. Kazimierza Ćwierza. Pierwsi dwaj byli obecni na tej Mszy św. Przewodniczył jej ks. Jacek Herma. Zwracaliśmy się do Boga za wstawiennictwem Maryi, byśmy "wiernie strzegli prawdziwej wolności dzieci Bożych, wysłużonej nam przez ofiarę Chrystusa i mogli ją szerzyć wśród wszystkich narodów". Nasza Orędowniczka i Służebnica Odkupienia z macierzyńską miłością zawsze troszczy się o nas, pozostających w potrzebie, abyśmy "skruszywszy kajdany wszelkiej niewoli mogli się radować pełną wolnością ducha i ciała".

Godzina 15:00 - Droga Krzyżowa Krucjaty

Jezus siłą mą, Jezus pieśnią mego życia...
Droga Krzyżowa, której przewodniczył ks. Ireneusz Kopacz, prowadziła w wielkim upale przez okoliczny las. Mogliśmy przez to również fizycznie, choć w małym stopniu, odczuć wymiar męki Chrystusa. Rozważania do poszczególnych stacji były oparte na materiałach opracowanych przez członków Krucjaty z Tomaszowa Mazowieckiego. Składały się na nie wypowiedzi dwóch Wielkich Apostołów Wyzwolenia Człowieka - Jana Pawła II i ks. Franciszka Blachnickiego. Nasi duchowi przewodnicy w rozważaniach zwracali uwagę na potrzebę ewangelicznego zaczynu. Dzięki niemu, umocnieni mocą wiary, wpatrzeni w obraz Niewiasty zwycięskiej, tej która zawierzyła aż po krzyż, możemy podjąć konkretny czyn przeciw temu, co uwłacza godności człowieka, podając rękę słabym. Po rozważaniach przy stacjach dzieliliśmy się tym, czego dokonał Jezus w naszym życiu, jak nas wyzwolił, oraz podejmowaliśmy modlitwę spontaniczną, przedstawiając Bogu to, co nosimy w naszych sercach - nasze troski, zranienia, radości, wdzięczność.

Godzina 18:00 - Nieszpory

Albowiem z Niego i przez Niego, i dla Niego jest wszystko...
Wieczornej liturgii nieszporów przewodniczył także ks. Ireneusz Kopacz. Po raz kolejny pochylaliśmy się nad tekstami psalmów. Słowo Boże wskazywało na doniosłość dzieła Odkupienia, w którym Chrystus, "istniejąc w postaci Bożej nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi". Odnajdujemy w tym Słowie wezwanie do podjęcia czynu miłości, jakim jest Krucjata Wyzwolenia Człowieka. Dzięki księdzu Ireneuszowi mieliśmy możliwość wysłuchania nagrania z jego mszy prymicyjnej (homilii ks. Franciszka Blachnickiego). Po nieszporach, około godziny 2000, odbył się koncert zespołu ewangelizacyjnego ze wspólnoty "Drogocenna Perła". Wspólnie uwielbialiśmy Miłość, która nigdy nie ustaje, choćby ustąpiły góry.

Godzina 21:00 - Apel przy figurze Maryi, Jasnogórskiej Jutrzence Wolności

Matko łaski Bożej, módl się za nami...
Na zakończenie tego dnia zebraliśmy się na majówce wokół figury Niepokalanej, Jasnogórskiej Jutrzenki Wolności. Śpiewając litanię loretańską, przez Jej ręce składaliśmy prośby związane z naszym zaangażowaniem w dzieło Krucjaty oraz pomocą tym, których dostrzegamy wokół siebie, "oczekującym objawienia się w nich wolności dzieci Bożych". W słowach pieśni ufnie zwracaliśmy się do "Córki ludu Bożego", która nas zna, by była obecna przy swoich dzieciach, by nadzieją wskazywała nam drogę. Prosiliśmy "najlepszą Pośredniczkę", aby prowadziła nas do swego Syna, na którego krzyż w znaku tej figury wskazuje.

Niedziela, 29 maja 2005 r.

Godzina 8:00 - Jutrznia

Do Ciebie lgnie moja dusza, prawica Twoja mnie wspiera...
Porannej Liturgii Godzin przewodniczył ks. Jacek Herma. W modlitwie dnia zawarte były słowa: "Boże, Twoja Opatrzność nigdy się nie myli w swoich zrządzeniach (...)", które przypomniały nam, iż wartość rozpowszechnionego dzieła Niepokalanej została oparta na rozeznaniu woli Bożej i wierności Bożym planom. Gdy minęło już ćwierć wieku od powstania Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, można łatwo ocenić, jak znaczący wkład miała Krucjata w kształtowaniu naszego społeczeństwa.

Godzina 10:00 - Spotkanie w grupach: jak iść śladami wielkich Apostołów Wyzwolenia Człowieka - Jana Pawła II i ks. Franciszka Blachnickiego

Po krótkim wprowadzeniu ks. Piotra podzieliliśmy się na cztery grupy, w których pracowaliśmy metodą Ewangelicznej Rewizji Życia. W części "Widzieć" odpowiadaliśmy na pytanie: które cechy dwóch wspomnianych wielkich apostołów wyzwolenia cenię sobie najbardziej, które szczególnie pomagają mi w byciu radykalnym chrześcijaninem? Niektóre osoby mogły odwołać się do osobistej styczności z ks. Franciszkiem Blachnickim. Zwracano uwagę na wolność wewnętrzną, umiłowanie człowieka, autentyczność oraz zawierzenie Bogu.
Etap "Osądzić" oparliśmy na fragmencie z Podręcznika Krucjaty dotyczącym strategii Krucjaty Wyzwolenia Człowieka: mobilizacja, formowanie diakonii, formacja członków i przeprowadzanie akcji. Okazało się, iż fragment Podręcznika, wydawałoby się znanego, dla niektórych osób okazał się nowością.
W części "Działać" zastanawialiśmy się, w jaki sposób każdy z nas może być apostołem wyzwolenia w środowisku, do którego zostaliśmy posłani. Nasze spostrzeżenia podsumowaliśmy wspólnie. Były różne koncepcje i wątpliwości co do podjęcia apostolstwa wyzwolenia. Ks. Piotr zaznaczył wagę i korelację między poszczególnymi zadaniami Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, co streszcza powyższy schemat. Nie wszystkie zostały wyjaśnione i sprecyzowane w trakcie pielgrzymki. Dalszą pracę nad problematyką Krucjaty ma podjąć zawiązująca się w Carlsbergu Diakonia Wyzwolenia.

Godzina 12:00 - Eucharystia

Kieruj nami przez Twojego Ducha, abyśmy świadczyli o Tobie nie tylko słowem, lecz także czynami, i zasłużyli na wejście do królestwa niebieskiego...
Niedzielnej Mszy świętej przewodniczył ks. Piotr Kulbacki. Odwołał się on do obrazu z Ewangelii, kiedy Jezus mówi o budowie na piasku i na skale. Solidna budowa jest oparta na posłuszeństwie woli Bożej. Mamy nie tylko wsłuchiwać się w Słowa Pana, ale też usiłować wcielać je w życie. Rozsądny jest ten, kto spełnia wolę Bożą. Moderator Krucjaty Wyzwolenia Człowieka podkreślił wagę zawiązującej się Diakonii Wyzwolenia, aby nie zakończyć tylko na słownych deklaracjach, lecz podjąć konkretną posługę, przynajmniej jako "mali apostołowie wyzwolenia". Stąd, po Eucharystii, osoby najbardziej zainteresowane pracą w Diakonii Wyzwolenia omówiły z ks. Piotrem strategię i możliwości działania. Na spotkaniu Diakonii Wyzwolenia poczyniono pierwsze ustalenia, dotyczące organizacji czuwań przy ikonie Krzyża Krucjaty.

Godzina 15:00 - Godzina Miłosierdzia, zakończenie

Serce wielkie nam daj, zdolne objąć świat...
Na zakończenie pielgrzymki, wdzięczni za działanie łaski, przedłożyliśmy Bogu dzieło Krucjaty w Europie Zachodniej i powstałe inicjatywy. Jego miłosierdziu poleciliśmy trudną przemianę osób zniewolonych ku wolności synów Bożych, odmawiając w godzinie szczególnej łaski Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Bogu niech będą dzięki! W sumie w poszczególnych stacjach pielgrzymki udział wzięły 64 osoby z Niemiec i Polski.

Hubert Czapla

Eleuteria nr 62, kwiecień - czerwiec 2005

początek strony