Przejmij Inicjatywę Wolności
Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu o Krucjacie Wyzwolenia Człowieka
poprzednia strona

1. Organizatorem konkursu jest Duszpasterstwo Akademickie "Na Miasteczku" i Diakonia Krucjaty Wyzwolenia Człowieka Archidiecezji Krakowskiej (Diakonia Wyzwolenia). Inicjatywę wspiera moderator krajowy Krucjaty Wyzwolenia Człowieka i Diakonia Krucjaty.

2. Honorowy patronat nad konkursem objęli ks. kard. Franciszek Macharski oraz ks. bp Antoni Dydycz, przewodniczący Zespołu Apostolstwa Trzeźwości przy Konferencji Episkopatu Polski.

3. Konkurs ma na celu pobudzić szerokie zainteresowanie Krucjatą Wyzwolenia Człowieka. Dzięki niemu kandydaci i członkowie Krucjaty z nową gorliwością i świeżością będą mogli spojrzeć na dzieło, które zapoczątkował ks. Franciszek Blachnicki.

4. Konkurs jest otwarty - adresatami konkursu są nie tylko członkowie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka i Ruchu Światło-Życie, ale także ci, którzy chcą poznać duchowość Krucjaty.

5. Prace konkursowe mają ukazać przedstawiony temat. Uczestnik konkursu może nadesłać pracę w jednej wybranej formie z niżej wymienionych:
- plakat - format min. A4, maks. A2, technika dowolna; zadaniem plakatu jest ukazanie Krucjaty propagującej w sposób pozytywny postawę abstynencką,
- nagranie audio (do 25 min.) prezentujące dzieło Krucjaty, zapis elektroniczny lub kaseta magnetofonowa,
- prezentacja multimedialna prezentująca dzieło Krucjaty (maks. 15 min.), zapis na CD lub przesłany e-mailem pod adresem: kwc@namiasteczku.org.
Zgłoszone do konkursu prace powinny w możliwie pełny i poglądowy sposób przedstawiać Krucjatę, promującą w sposób pozytywny postawę: "Przez dobrowolną abstynencję wielu do trzeźwości wszystkich".

6. Konkurs trwa od 10 IX (rozpoczęcie 25. Krajowej Pielgrzymki Krucjaty do Niepokalanowa) do 23 X (27. rocznica apelu Jana Pawła II).

7. Termin nadsyłania prac mija 16 X br. Prace należy przesyłać lub dostarczać pod adresem: Duszpasterstwo Akademickie "Na Miasteczku", ul. Misjonarska 37, 30-068 Kraków, telefon 0-505 706 408 lub (0-88) 703 00 72, e-mail: kwc@namiasteczku.org

8. Nadesłanej pracy nie należy podpisywać, lecz dołączyć w osobnej zamkniętej kopercie dane autora: imię i nazwisko, wiek, adres, telefon, e-mail, parafia, zawód, szkoła, stopień przynależności do Krucjaty (kandydat/członek; od kiedy), rodzaje zaangażowania chrześcijańskiego i społecznego oraz oświadczenie o akceptacji regulaminu konkursu.

9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 11 listopada 2005 r. poprzez wybranie przez jury najlepszych prac. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.kwc.oaza.pl oraz w piśmie "Eleuteria".

10. Nad przebiegiem konkursu będzie czuwało jury, w skład którego wchodzą przedstawiciele organizatorów oraz Centralna Diakonia Wyzwolenia. Jury przewodniczy moderator Krucjaty ks. dr Piotr Kulbacki. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

11. Zwycięzcy konkursu otrzymają cenne nagrody rzeczowe oraz prenumeratę "Eleuterii". Wyróżnione prace otrzymają dodatkowo nagrody książkowe, słodycze oraz inne nagrody rzeczowe. Doceniając trud włożony w prace organizatorzy zapewniają, iż wszyscy biorący udział w konkursie zostaną nagrodzeni.

12. Ocena prac zgłoszonych do konkursu będzie oparta na następujących kryteriach:
a) wartość merytoryczna,
b) wartość edukacyjna,
c) oryginalność pomysłów, koncepcji i wykorzystanych technik,
d) strona artystyczna,
e) techniczna jakość prezentacji, nagrania audio, plakatu,
f) praktyczna możliwość zastosowania.

13. Nagrody zostaną do zwycięzców przesłane pocztą. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan i terminowość doręczenia przez Pocztę Polską wysłanych przesyłek.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania prac nadesłanych na konkurs. Materiały mogą być wykorzystane w mediach współpracujących z organizatorem konkursu.

15. Nadesłane prace pozostają w dyspozycji Organizatora, mogą być wykorzystane do celów formacyjnych i ewangelizacyjnych, i nie będą odsyłane.

16. Organizator konkursu będzie przetwarzał dane osobowe uczestników tylko w celu przeprowadzenia konkursu. Organizator zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu ochrony tychże danych osobowych.

17. Osoba wysyłająca pracę konkursową oświadcza, że wydanie dzieła na zasadach określonych niniejszym regulaminem nie naruszy praw osób trzecich.

18. Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia (prace uszkodzone nie będą brały udziału w konkursie) lub zaginięcie prac przesyłanych pocztą.

19. Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z przyjęciem wszystkich warunków powyższego regulaminu.

Eleuteria nr 62, kwiecień - czerwiec 2005

początek strony