Krucjata Wyzwolenia Człowieka, czyli dzieło Niepokalanej Matki Kościoła poprzednia strona

ks. Piotr Kulbacki

Ksiądz Franciszek Blachnicki mówiąc o KWC, używał nazwy następującej: "Krucjata Wyzwolenia Człowieka, czyli Dzieło Niepokalanej Matki Kościoła". Już na stronie tytułowej podręcznika pojawiają się oba te określenia. Założyciel chciał w ten sposób bardzo mocno zaakcentować maryjne korzenie tego programu wyzwolenia chrześcijańskiego. Modlitwa Krucjaty, tak często przez nas odmawiana, skierowana jest do Niepokalanej i zawiera głębokie teologiczne treści wypływające z posoborowej mariologii.


Spróbujmy przyjrzeć się, dlaczego skuteczność inicjowanego dzieła wyzwolenia Założyciel widział w ścisłym związku z Niepokalaną Matką Kościoła, uznając Ją także za patronkę tego ruchu. Ks. Franciszek Blachnicki był głęboko inspirowany przez ideę oddania się Maryi i poszukiwał biblijnego i teologicznego uzasadnienia tej niezwykle owocnej w życiu wielu świętych praktyki. Najpełniej sformułował tę ideę odwołując się zarówno do tytułu "Niepokalanej" jaki i do tytułu "Matki Kościoła".
"Niepokalana" to znaczy wolna od wszelkiej zmazy grzechu od chwili swego poczęcia. Maryja jako jedyny człowiek została obdarzona tym niezwykłym przywilejem ze względu na wybranie na Matkę Boga. Wolność od wszelkiej zmazy grzechu - wolność zatem od wszelkiego egoizmu, wolność od wszelkiego odruchu egocentryzmu - można odczytać jako istotny przymiot Maryi. Rzecz ciekawa, że takie rozumienie niepokalanego poczęcia, zdefiniowane przez Kościół w 1950 roku, zyskało jak gdyby potwierdzenie w objawieniach w Lourdes. Nie mogąc w żaden sposób znać bulli Piusa IX Ineffabilis Deus ogłaszającej 8 XII 1854 r. dogmat o Niepokalanym Poczęciu, Bernadetta Subirous, na pytanie, kim jest ukazująca się jej Pani, otrzymała odpowiedź: "Jam jest Niepokalane Poczęcie". Maryja objawia się pod tym imieniem! Dlatego Archanioł Gabriel zwrócił się do Niej: "Pełna Łaski".
Maryja stanowi ideał człowieka - zwróconego nie ku sobie, ale ku Bogu. Człowieka nieuwikłanego w skutki grzechu pierworodnego! Dla nas droga do ideału człowieka odkupionego wiedzie poprzez przyjęcie łaski, którą Chrystus obdarowuje nas w sakramentach. Chrzest czyni nas dziećmi Bożymi i stanowi fundament do życia w łasce.

Drugi wspomniany tytuł Maryi, starożytne określenie - "Matka Kościoła" - używane od czasów Ojców Kościoła, wskazuje na Maryję jako figurę Kościoła. Skoro Jej odpowiedź na słowo od Boga jest przyzwalająca, to staje się ona życiodajna. Każdy chrześcijanin, odpowiadając pozytywnie na słowo Boże, przyjmując je, rodzi się do nowego życia, życia w łasce, życia dziecka Bożego. Dlatego tytuł Maryi "Matka Kościoła" wskazuje na Kościół rodzący do nowego życia poprzez głoszenie słowa i przyjęcie go przez członków Kościoła. Dlatego starożytni używali równolegle drugiego określenia "Kościół Matka" - bo rodzi nowe życie łaski w swych członkach.
Krucjata wzywa do bezinteresownego skierowania się jej uczestników ku bliźnim. Postanowienie dobrowolnej abstynencji z miłości jest posługą wobec uzależnionych i młodzieży targanej pokusami. Przez to staje się też aktem wewnętrznej wolności od egoizmu i wyciagnięciem ręki ku bliźnim. W ten sposób Krucjata jest naśladowaniem cnót Niepokalanej, całkowicie wolnej od egoizmu. Przyjęcie Bożego wezwania do służby, powiedzenie Bogu TAK, staje się życiodajne nie tylko dla przyjmującego to wezwanie, ale skierowane jest ku zniewolonym, ku bliźnim potrzebującym środowiska ludzi wolnych.
Dlatego w herbie Krucjaty mamy do czynienia z niezwykłą, wielopłaszczyznową symboliką maryjną. Krzyż i obok niego "m" i "M". Ideę "m" i "M" Sługa Boży zaczerpnął od św. Maksymiliana, który posługiwał się symboliką "w" i "W" - moja wola ma być zgodna z Wolą Bożą. Symbolika herbu Krucjaty oznacza: tak jak Maryja staję pod Chrystusowym krzyżem, obok Matki (por J 19), by bezinteresownie służyć człowiekowi. Oczywiście symbolika "M" pod krzyżem nawiązuje także do herbu Jana Pawła II (Totus Tuus), który bezpośrednio zainspirował powstanie Krucjaty.
Ideę Krucjaty jako Dzieła Niepokalanej Matki Kościoła doskonale streszcza Modlitwa Krucjaty umieszczona na każdej deklaracji.

Eleuteria nr 65, styczeń-marzec 2006

początek strony