Wiosenna Sesja Zespołu Apostolstwa Trzeźwości poprzednia strona

W dniach 20-21 lutego 2006 r. w Ośrodku Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczymiu odbyła się Wiosenna Sesja Zespołu Apostolstwa Trzeźwości i Diecezjalnych Duszpasterzy Trzeźwości pt. "Jan Paweł II w służbie trzeźwości". Udział w sesji wzięli także członkowie katolickich ruchów i organizacji trzeźwościowych oraz stowarzyszeń abstynenckich.

Przewodniczący Zespołu Apostolstwa Trzeźwości ks. bp Antoni P. Dydycz w obydwu dniach przewodniczył Eucharystii oraz wygłosił homilię. Podczas spotkania p. Danuta Janusz - Dyrektor Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie - zaprezentowała kampanię "Mazowieckie dni trzeźwości", zaś p. Robert Frączek przedstawił inicjatywy Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2006. Wykład przewodni pt. "Jan Paweł II w służbie trzeźwości" wygłosił ks. Zbigniew Kaniecki, sekretarz Zespołu Apostolstwa Trzeźwości. Ksiądz dr Janusz Kochański z Płocka przybliżył temat "Duszpasterstwo jako działalność zorganizowana".
Wspólne wykłady i dyskusje na temat problemów alkoholowych w naszej Ojczyźnie zaowocowały powstaniem listu do premiera Rzeczy­pospolitej Polskiej pana Kazimierza Marcinkiewicza w sprawie zmian w ustawodawstwie, zwłaszcza w celu ochrony młodzieży i dzieci. Odpowiedź na apel uczestników sesji przyszła bardzo szybko. Przedstawiamy treść obu listów, aby pokazać, że w ważnych sprawach naprawdę warto monitować.(KO)

LIST DO PREMIERA RZĄDU RP KAZIMIERZA MARCINKIEWICZA

Zgromadzeni w dniach 20-21 lutego 2006 r. w Zakroczymiu Zespół Apostolstwa Trzeźwości przy Konferencji Episkopatu Polski pod przewodnictwem biskupa Antoniego Pacyfika Dydycza oraz Diecezjalni i Zakonni Duszpasterze Trzeźwości wraz z przedstawicielami ruchów trzeźwościowych, wyrażamy nadzieję na odnowę życia społecznego i moralnego w naszym kraju.
Narastający problem picia alkoholu przez młodzież, a nawet dzieci, w tym dziewczęta, skłania nas do skierowania na ręce Pana Premiera apelu o wzmożenie działań mających na celu troskę o prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży poprzez:
- pohamowanie agresywnej, często zakamuflowanej, reklamy alkoholu,
- zmniejszenie - zgodnie z wytycznymi WHO dla krajów Europy - o 1/4 spożycia alkoholu,
- wykorzystanie instrumentów prawnych i ekonomicznych celem zmniejszenia sprzedaży alkoholu (obniżka akcyzy na alkohol w 2002 roku spowodowała wzrost spożycia alkoholu o 30%),
- wspieranie pracy profilaktycznej,
- promowanie stylu życia bez alkoholu,
- podniesienie do 21 lat wieku dostępności do alkoholu.
Apelujemy o taką nowelizację ustawy o wychowaniu w trzeźwości, aby służyła wychowawczej pracy rodziny, szkoły i Kościoła. Nadzieje jakie pokłada społeczeństwo w przemianach społecznych muszą znaleźć przełożenie w aktywnej polityce rządu, który powinien bardziej dbać o dobro młodych obywateli niż interes producentów i sprzedawców alkoholu.

Z wyrazami szacunku -
bp Antoni Pacyfik Dydycz,
przewodniczący Zespołu
Apostolstwa Trzeźwości przy KEP


ODPOWIEDŹ NA APEL
Z MINISTERSTWA ZDROWIA

(...) Odpowiadając na skierowany przez Jego Ekscelencję "Apel do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej" z dnia 21 lutego 2006 r. adresowany do Pana Kazimierza Marcinkiewicza - Premiera Rządu RP, a następnie według kompetencji przekazany do Ministra Zdrowia, chciałbym przede wszystkim podziękować Jego Ekscelencji jak i całemu Zespołowi Apostolstwa Trzeźwości przy Konferencji Episkopatu Polski, w tym Diecezjalnym i Zakonnym Duszpasterzom Trzeźwości wraz z przedstawicielami ruchów trzeźwościowych za podjętą inicjatywę zmierzającą do ograniczania spożycia napojów alkoholowych jak i promowanie stylu życia bez alkoholu.
Pragnę zapewnić, że między innymi na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 20 grudnia 2005 r. została podjęta decyzja zobowiązująca Ministra Zdrowia do przeanalizowania z Ministrem Finansów i Ministrem Gospodarki możliwości zmian stawek podatku akcyzowego na napoje alkoholowe. Resorty zaangażowane w powyższe działania analizują obecnie następujące zagadnienia:

  • jednorazowego podniesienia stawki podatku akcyzowego od wyrobów spirytusowych o około 10% oraz wprowadzenia "kroczącego", kilkuprocentowego podnoszenia akcyzy od wyrobów spirytusowych w ciągu najbliższych kilku lat;
  • zróżnicowania stawek podatku akcyzowego od piwa i wina w oparciu o zasadę uwzględniającą zawartość procentową alkoholu w wyżej wymienionych napojach; oznacza to, iż inna mogłaby być akcyza na słabe piwa zawierające np. do 2,5% alkoholu, nieco wyższa na piwa mocniejsze o zawartości np. powyżej 6% alkoholu, a jeszcze wyższa na piwa. w których zawartość procentowa alkoholu przekracza 10%;
  • zróżnicowania stawek podatkowych w przypadku win, podnosząc o kilka procent wysokość akcyzy na tzw. tanie wina owocowe i jednocześnie obniżając stawkę tego podatku dla win gronowych.

Kolejne działania odnoszące się do poszczególnych propozycji zmian legislacyjnych do ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi są zaplanowane tak, aby w bieżącym roku można było dokonać przeglądu przepisów omawianej ustawy pod kątem ewentualnej jej nowelizacji, aby służyła dobru naszego społeczeństwa.
Nadal wyrażam głębokie uznanie na rzecz Jego Ekscelencji za zaangażowanie Kościoła w tę trudną i odpowiedzialną sferę naszej rzeczywistości dotyczącą odnowy życia społecznego i moralnego w naszym kraju.

Z wyrazami szacunku -
Z upoważnienia ministra zdrowia
podsekretarz stanu Andrzej Wojtyła

Eleuteria nr 65, styczeń-marzec 2006

początek strony