Co mogą robić rówieśnicy? poprzednia strona

Katarzyna Owczarek

1. Program Krucjaty Wyzwolenia Człowieka wypływa z oceny sytuacji, w jakiej znajduje się dzisiejsza młodzież poddawana presji kształtowania swojego życia przy wykorzystaniu substancji psychoaktywnych (alkohol, nikotyna, narkotyki). Okazuje się, że próby przeciwdziałania temu, podejmowane z różnych przesłanek (wychowawcze, medyczne, religijne, prawne), są mało skuteczne. Pouczenia rodziców, zakazy wychowawców, zakazy prawne, zachęty rówieśników - przy sile presji środowiska i przekorze młodych - nie są przekonywające, jeśli nie są poparte osobistym świadectwem.

2. Krucjata Wyzwolenia Człowieka to program działania, który proponuje styl życia oparty na prawdzie, miłości i wolności:
- prawdzie - o godności człowieka, o sobie samym, o relacjach z innymi, o źródłach lęku i pseudowyzwoleniu z niego, o podstępnym działaniu substancji psychoaktywnych;
- miłości - która jest jedyną drogą rozwoju człowieka, która jest bezinteresowna, uzdalnia do solidarności z drugim człowiekiem (np. człowiekiem uzależnionym czy młodzieżą),
- wolności - zdolności do podejmowania osobistej decyzji, zdolności do wyrzeczenia w imię miłości, której nie da się do końca racjonalnie uzasadnić, zdolności do radykalizmu w imię wartości jaką jest miłość.

3. Dlatego niezmiernie ważną jest podana w tekście deklaracji altruistyczna motywacja przystąpienia do Krucjaty: "czynię to w poczuciu odpowiedzialności za dobro narodu i w przekonaniu, że w ten sposób mogę podać rękę tym, którzy pragną się wyzwolić od wewnętrznego i zewnętrznego przymusu."

4. Pierwszym zewnętrznym znakiem proponowanego stylu życia jest akceptacja deklaracji Krucjaty. Młody człowiek "zobowiązuje się na czas przynależności do Krucjaty solidarnie zachować dobrowolną i całkowitą abstynencję od wszelkich napojów alkoholowych". Postanawia również "nie częstować nikogo alkoholem, nie wydawać pieniędzy na zakup napojów alkoholowych, a także, w miarę możliwości, uczestniczyć w spotkaniach i akcjach, do których będzie zapraszany przez najbliższą placówkę lub stanicę Krucjaty Wyzwolenia Człowieka".
W ten sposób podjęcie stylu życia proponowanego przez Krucjatę oznacza przełamywanie stereotypów i nacisków środowiska oraz ukierunkowuje na bezinteresowną służbę drugiemu człowiekowi.

5. Specyfika Krucjaty Wyzwolenia Człowieka polega na:
- radykalnym świadectwie życia w abstynencji podjętej dobrowolnie. Dlatego program ten może być proponowany wyłącznie przez wiarygodnych uczestników takiego stylu życia;
- Krucjata proponuje młodym włączenie się w ten radykalizm, łącznie z doświadczeniem ewentualnego sprzeciwu wobec otoczenia.

6. Paradoksalnie okazuje się, że program ten odpowiada zwłaszcza ludziom młodym, gdyż poprzez radykalizm charakterystyczny dla młodego wieku doświadczają oni własnej sprawczości:
- wpływają na rówieśników poprzez swoje decyzje,
- wpływają także na środowisko dorosłych poprzez odwagę realizacji wartości (czasem zagubioną przez dorosłych),
- zmieniają obyczajowość przez zabawy i wesela bezalkoholowe,
- tworzą atrakcyjne środowiska wzrostu i alternatywnych zachowań,
- taka radykalna decyzja pociąga innych młodych,
- program Krucjaty oddziaływuje na różne środowiska, w których codziennie się obracają.

7. Krucjata Wyzwolenia Człowieka powstała jako odpowiedź ks. Franciszka Blachnickiego na apel Ojca Świętego Jana Pawła II, abyśmy "przeciwstawiali się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności, poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa, co czasem może aż zagrażać jego egzystencji i dobru wspólnemu" (23 X 1978 r.). 

Seminarium szkoleniowe, które odbyło się w dniach 14-16 IX 2005 r. na temat "Co mogą robić rówieśnicy? Rola liderów młodzieżowych w profilaktyce szkolnej i środowiskowej", zorganizowanym w Warszawie przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Eleuteria nr 66, kwiecień-czerwiec 2006

początek strony