Polskie problemy alkoholowe - wyzwania i zagrożenia. poprzednia strona

Joanna Mikuła

W porównaniu z uśrednionym spożyciem w Regionie Europejskim Polska plasuje się na średniej pozycji, gdyż średnie spożycie alkoholu w przeliczeniu na czysty spirytus wynosi 8,28 litra (w 2004r.). W przeciągu ostatnich dwóch lat spożycie alkoholu systematycznie rośnie (w 2002r. 6,25 litra). Niepokoi wzrost spożycia wysokoprocentowych napojów alkoholowych - zarówno w liczbach bezwzględnych, jak i względny wzrost procentowy udziału konsumpcji napojów spirytusowych wśród innych napojów.
W czerwcu 2002 nastąpiła 30% obniżka podatku akcyzowego na wyroby spirytusowe, co wywołało spadek cen napojów alkoholowych o wysokiej zawartości czystego spirytusu. Spadek cen skutkuje wzrostem konsumpcji napojów alkoholowych.
Biorąc pod uwagę wyraźne trendy do promowania konsumpcji napojów alkoholowych jako nierozerwalnie związanej z sukcesem zawodowym i społecznym, można oczekiwać w najbliższym czasie wzrostu rozpowszechnienia problemów alkoholowych.


Przegląd polskich problemów alkoholowych należy rozpocząć od rozpowszechnienia picia alkoholu przez młodzież.

Picie alkoholu jest najbardziej rozpowszechnionym zachowaniem ryzykownym wśród nastolatków (badania ESPAD, HBSC, Badań Mokotowskich). W ciągu ostatnich lat utrzymywała się wzrostowa tendencja w zakresie spożywania alkoholu, zwłaszcza piwa, przez młodzież. Jednak wyniki badań zbliżonych do badań ESPAD z jesieni ub. roku wskazały na zatrzymanie tendencji wzrostowej. Niepokojąca jest tendencja do zwiększania się liczby pijących alkohol dziewcząt i młodych kobiet. Wskaźniki spożywania alkoholu przez dziewczęta i młode kobiety dążą do zrównania ze wskaźnikami osiąganymi przez chłopców i młodych mężczyzn. Do pozytywnych zjawisk zaliczyć należy odnotowanie po raz pierwszy w roku 2004 w tzw. Badaniach Mokotowskich - prowadzonych systematycznie od początku lat 90-tych na populacji uczniów III-klas gimnazjalnych - zmniejszenie się wskaźników zachowań ryzykownych, m.in. wskaźników picia alkoholu (w tym znacząco piwa). Nie zmienia to jednak faktu, że około 30% nastolatków przyznaje się do regularnego spożywania alkoholu. 

Samoniszczenie osób uzależnionych.
Populację osób uzależnionych w Polsce szacuje się na ponad milion osób. W zakładach lecznictwa odwykowego zarejestrowanych jest blisko 160.000 osób w zakładach stacjonarnych i ponad 58.000 osób w zakładach stacjonarnych (2003 r.). Liczba ta znacząco wzrosła w roku 2002. W zakładach stacjonarnych przybyło około 7.500 pacjentów, a w ambulatoryjnych około 15.000. Pierwszorazowych pacjentów było blisko 64.000 w zakładach ambulatoryjnych i blisko 31.000 w zakładach stacjonarnych. Obniża się średni wiek pacjenta zgłaszającego się po raz pierwszy na leczenie. Znaczący wzrost pacjentów w porównaniu z początkiem lat 90-tych można przypisać poprawiającej się jakości i efektywności lecznictwa odwykowego, wzrastającemu poziomowi wiedzy w społeczeństwie dotyczącej alkoholu, ale także zwiększonej konsumpcji alkoholu.
Uzależnienie powoduje szereg poważnych szkód zdrowotnych, ogranicza możliwości zarobkowania, przez co wpływa na pogorszenie warunków materialnych jednostek i rodzin. Jest wysoko skorelowane  z bezrobociem, niższym statusem socjo-ekonomicznym, niskim poziomem wykształcenia, wypadkami i przemocą interpersonalną.

Uszkodzenia zdrowia związane z nadużywaniem alkoholu.
Ryzykowne i szkodliwe picie alkoholu jest skorelowane z wieloma poważnymi chorobami; raport WHO dotyczący zdrowia globalnego wskazuje na około 60 chorób i urazów, których występowanie związane jest z nadużywaniem alkoholu. 
Wśród chorób występujących na tle nadużywania alkoholu wymienić można przede wszystkim nadciśnienie tętnicze, różnego typu nowotwory, zaburzenia psychiczne, zwłaszcza o charakterze depresyjnym, lękowym, zaburzenia snu, różnego typu awitaminozy, schorzenia wątroby (marskość, zapalenie, stłuszczenie) i inne. Przyczyną uszkodzeń ciała i śmierci są wypadki komunikacyjne, przemoc interpersonalna, utonięcia, samobójstwa.
Około 20% pacjentów podstawowej i rodzinnej opieki zdrowotnej trafia do lekarza w związku z nadużywaniem alkoholu. Również w opiece specjalistycznej znaczny odsetek pacjentów korzysta ze świadczeń w związku z chorobami powstałymi na tle nadużywania alkoholu.
Poważnym problemem zdrowotnym są uszkodzenia płodu, powstałe na tle spożywania alkoholu przez kobietę ciężarną. Badania w innych krajach wskazują, że zespół FAS (alkoholowy zespół płodowy) występuje częściej niż zespół Downa; w Stanach Zjednoczonych występuje około 6 razy na 2.000 żywych urodzeń. Przeprowadzone przez Instytut Matki i Dziecka (w 2003 r.) badania wykazały, że alkohol podczas ciąży pije  blisko 21% mieszkanek Warszawy i okolic. Badania przeprowadzone przez PARPA wykazały, że około 33% kobiet w Polsce przyznaje się do picia alkoholu podczas ciąży. W Polsce w roku 2005 urodziło się 368.285 dzieci. Szacując liczbę przypadków z zespołem FAS można z dużym prawdopodobieństwem przyjąć, że minimalna liczba dzieci z tym zespołem urodzonych w roku 2003 to 368, a maksymalna to 1705 (tylko w jednym roku).

Kolejnym poważnym problemem jest sytuacja rodzin, w których występuje problem alkoholowy, w szczególności zjawisko przemocy w rodzinie.
Zgodnie z szacunkami około półtora miliona osób dorosłych i około 2 milionów dzieci żyje w rodzinach z problemem alkoholowym, Jak wynika z badań Instytutu Psychologii Zdrowia PTP, co najmniej w 2/3 z tych rodzin mniej lub bardziej regularnie dochodzi do aktów przemocy.  Nie wszystkie akty przemocy są rejestrowane, jednak dzięki istnieniu procedury Niebieska Karta, służącej m.in. rejestrowaniu przemocy w rodzinie,  można oszacować przynajmniej zasięg tego zjawiska. W 2004 r. podjęto ponad 91.000 interwencji w oparciu o tę procedurę. Na ponad 15.000 spraw sądowych podjętych w związku z naruszeniem art. 207 KK (znęcanie się nad bliską osobą) blisko 14.000 zakończyło się wyrokiem skazującym, jednak przeważająca większość to wyroki w zawieszeniu. Gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych przeprowadziły ponad 38.000 rozmów z ofiarami przemocy.
Życie w rodzinie z problemem alkoholowym jest związane  zazwyczaj z niższym statusem socjo-ekonomicznym, chronicznym stresem, ograniczonymi możliwościami kariery edukacyjnej i zawodowej. Kilka milionów dorosłych Polaków żyje z tzw. Syndromem DDA (Dorosłego Dziecka Alkoholika) powodującym utrudnione funkcjonowanie społeczne i utrudnione przystosowanie.

Innym ważnym problemem jest naruszanie prawa przez osoby będące pod wpływem alkoholu, w tym kierujące pojazdami mechanicznymi.
W okresie styczeń - grudzień 2004 r. Policja odnotowała 362.049 podejrzanych, z czego stan trzeźwości ustalono w 279.572 przypadkach. 207.669 podejrzanych było pod wpływem alkoholu - co stanowi 57,4% ogółu podejrzanych w wybranych kategoriach przestępstw
Na świecie wypadki drogowe są jedną z wiodących przyczyn śmiertelności. Jeśli brać pod uwagę cały świat, to w grupie wiekowej od 5 do 29 lat zajmują drugie miejsce wśród przyczyn śmierci, a w grupie od 30 do 44 lat - trzecie miejsce. Jedną z głównych przyczyn wypadków, obok przekraczania prędkości i łamania innych przepisów ruchu drogowego, jest nadużywanie alkoholu. W 2004 roku odnotowano 3.888 wypadków spowodowanych przez nietrzeźwych kierujących. W 2004 roku odnotowano 454 osoby zabite oraz 5.353 ranne w wypadkach spowodowanych przez nietrzeźwych kierujących. Należy tu podkreślić, co jest pozytywnym zjawiskiem, że w Polsce mamy do czynienia ze stałym obniżaniem się liczby śmiertelnych ofiar wypadków samochodowych. Liczba ta w porównaniu z rokiem 2003 spadła o blisko 30. W wyniku podejmowanych w 2004 r. działań policjanci wszystkich służb odebrali łącznie 79.537 praw jazdy, z czego 61.051 za jazdę po spożyciu alkoholu.

Kolejnym problemem związanym z obrotem alkoholem jest naruszanie prawa przez osoby handlujące alkoholem.
Administracyjne i prawne ograniczanie dostępności alkoholu, koncesjonowanie jego produkcji i sprzedaży jest jednym z najskuteczniejszych narzędzi ograniczania zakresu problemów alkoholowych. Skierowano ogółem 21.409 (25.288 w 2003 roku) wniosków o ukaranie do sądów grodzkich za naruszenie przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Odnotowano spadek liczby placówek detalicznych i gastronomicznych, w których oferowano napoje alkoholowe bez zezwolenia.
Począwszy od 2002 roku następuje spadek przemycanego do Polski alkoholu.
Służby Celne wszczęły 7.012 spraw, w których przedmiotem były wyroby alkoholowe (8.119 w 2003 roku).

Sprzedaż alkoholu nieletnim. 
Ogólnopolskie badania przeprowadzone w roku 2004 pokazały, że około 85% sprzedawców sprzedaje alkohol nieletnim. Sprzedaż alkoholu osobie nieletniej zgodnie z prawem jest przesłanką do odebrania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Mimo wszczynania znacznej liczby tego typu postępowań nieliczne kończą się odebraniem zezwolenia z powodu zawiłości proceduralnych. Jednak liczba odbieranych zezwoleń z roku na rok rośnie i w roku 204 wynosiła 165 (liczba funkcjonujących zezwoleń ogółem wynosi ponad 185.000) Pozytywnym zjawiskiem jest rosnący brak przyzwolenia społecznego dla sprzedaży alkoholu nieletnim. Zdecydowane potępienie dla sprzedaży nieletniemu wódki wyraziło 86% respondentów (vs. 78% w 2003 r.); podobnie dla sprzedaży wina - 77% respondentów (vs. 71% w 2003 r.), a piwa 72% respondentów (vs. 64% w 2003 r.).

Lansowanie niewłaściwych postaw wobec spożywania alkoholu. 
Chodzi tu zwłaszcza o nasilenie reklamy i promocji napojów alkoholowych. Zanotowane w 2004 roku ożywienie na rynku reklamy w mediach elektronicznych poskutkowało również wzrostem ilości emisji niedozwolonych prawem reklam alkoholu. Stale zwiększa się liczba liczba spotów z reklamą piwa emitowanych w stacjach telewizyjnych (w 2000 roku 10.942 spoty, w 2004 już 38.691).   W szczególności dzieci i młodzież są podatne na wpływ reklam. Wydaje się, że szczególnie te grupy społeczne powinny być chronione przed wpływem reklamy.
Występowało w tym zakresie również naruszenie prawa. W radiu odnotowano 7 przypadków (w 2003 nie zanotowano takich przypadków) naruszenia przepisów, przy czym obok bezpośrednich reklam wina i piwa stwierdzono również emisje ukrytych reklam alkoholu. 

Straty ekonomiczne, uszkodzenie środowiska pracy.
Straty ekonomiczne spowodowane nadużywaniem alkoholu są znaczące, zgodnie z szacunkami WHO w krajach europejskich kształtują się na poziomie 2-3 % produktu krajowego brutto. Ich źródłem są m.in. koszty systemu opieki zdrowotnej, koszty wymiaru sprawiedliwości, uszkodzenia mienia, podwyższona śmiertelność obywateli i zmniejszona produktywność osób nadużywających alkoholu. W całej Unii Europejskiej szacuje się te koszty na około 300 bln. euro każdego roku, w Polsce te koszty też są znaczne. Wypadkowość w miejscu pracy związana z nadużywaniem alkoholu znacznie się zmniejszyła. Jest to najprawdopodobniej skorelowane nie tylko z lepsza kontrolą miejsca pracy, ale także z obawą pracowników przed utratą zatrudnienia w związku z  bezrobociem. Alkohol jest odpowiedzialny jedynie za 0,6 % wypadków w miejscu pracy. PIP zanotowała w roku ub. jedynie 554 wypadki tego rodzaju.

Eleuteria nr 69, styczeń-marzec 2007

początek strony