Program 2007/2008 poprzednia strona

ks. Piotr Kulbacki

W roku ubiegłym wiele wspólnot KWC realizowało program pracy zamieszczony w Eleuterii 67/68. Po pozytywnym doświadczeniu takiej formuły spotkań i odpowiadając na liczne prośby o program pracy dla diakonii na rok 2007/8 proponujemy, aby w ramach spotkań formacyjnych sześć spośród nich poświęcić cyklowi opartemu na rozdziałach Podręcznika KWC. Rozpoczynając je należy przygotować ich rozkład na cały rok 2007/8 i zaplanować sposób podsumowania pracy całorocznej, aby widać było stopień zrealizowania programu. Nie zapomnijmy także o przygotowaniach do 28. Pielgrzymki KWC do Gietrzwałdu, 7 VI 2008 r.(sobota)
Spotkania zakładają przygotowanie poprzez pracę własną uczestników: studium kolejnych tekstów z Podręcznika KWC, poszukanie innych źródeł pomocniczych do tematu i przygotowanie na piśmie projektów realizacji zadań. Każdy uczestnik powinien mieć swój egzemplarz Podręcznika KWC (rozprowadza Diakonia Słowa w Krościenku). Do prowadzącego kolejne spotkanie należy przygotowanie propozycji modlitwy podczas niego.

Ks. Franciszek Blachnicki, Krucjata Wyzwolenia Człowieka czyli Dzieło Niepokalanej Matki Kościoła. Podręcznik. Wydanie IV. Krościenko 2004.

Spotkanie 1.
Zapoznać się wcześniej z pierwszym rozdziałem Podręcznika KWC - Geneza Krucjaty.
Rozważyć słowa, które wypowiedział Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki przez Radio Watykańskie (28 i 29 X 1979): „Odpowiadając na tę prośbę rozpoczynamy od dzisiejszego Dnia Jedności kilkumiesięczne przygotowanie do diakonii wyzwolenia, którą chcemy podjąć na rzecz całej polskiej młodzieży i narodu; przygotowanie do służby wyzwolenia z nałogów społecznych - zwłaszcza nałogu alkoholizmu - oraz ze wszelkiego zakłamania i lęku, który nie pozwala człowiekowi urzeczywistniać siebie zgodnie z wzniosłym powołaniem osoby, aby stać się nowym człowiekiem na wzór Niepokalanej Matki Chrystusa i Kościoła”.

 • Jaką drogę i jaki program wyznacza nam ten apel dzisiaj?
 • Co te słowa znaczą dziś dla Diakonii Wyzwolenia?
 • Jakie są korzenie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka?
 • Jakie zadania ma Ruch Światło-Życie wobec Krucjaty?
 • Jakie konkretne zadania chcemy na początku tego roku podjąć?
 • W jaki sposób nawiązać (jeśli jeszcze go nie ma) kontakt z moderatorem Krucjaty i Ruchu Światło-Życie oraz z dorosłymi, młodzieżą, małżeństwami?
 • Jak zaprezentujemy Krucjatę w Ruchu Światło-Życie: dni wspólnoty, szkoła animatora, ORAR, Oaza Modlitwy?

Odnaleźć w okolicy grupy KWC, by wzajemnie się wspierać (można skorzystać z mapy na stronie internetowej Krucjaty umieszczonej w dziale Modlitwa i formacja KWC w diecezjach - http://www.kwc.oaza.pl/dokument.php?id=216

Ważne: Zainicjować modlitwę w intencji podejmowanych/podjętych postanowień - osobistą i wspólnotową

Spotkanie 2.
Sprawdzić stan realizacji zadań podjętych na poprzednim spotkaniu.
Zapoznać się wcześniej z drugim rozdziałem Podręcznika KWC - Sytuacja i zadania.
Uwaga: Rozdział 2 diagnozujący sytuację i zadania jest w wyd. IV z roku 2004 zaktualizowany.

 • Które ze szkód podanych w tym rozdziale dostrzegamy w najbliższym otoczeniu?
 • Sporządzić mapę zagrożeń (wymienić je i pogrupować).
 • Rozpoznać te, na które mamy bezpośredni wpływ i możemy je zmieniać.
 • Wypisać konkretne metody, jakimi nasza Diakonia będzie się posługiwać, by rozwiązać problem i wykonać zadanie.

Może być to jedno lub kilka zadań, ale za to należyc bardzo konkretnie i realnie przygotować plan działań by go zrealizować.

Spotkanie 3.
Sprawdzić stan realizacji zadań podjętych na poprzednim spotkaniu.
Zapoznać się wcześniej z trzecim rozdziałem Podręcznika KWC - Podstawy biblijno-teologiczne.

Dwie tezy fundamentalne teologii wyzwolenia człowieka:

 • Wszelką działalność na rzecz wyzwolenia człowieka, narodu czy w ogóle ludzkości należy widzieć jako kontynuację zbawczej misji Chrystusa.
 • Zbawienie jako kontynuowanie misji Chrystusa musi być pojmowane jako wprowadzenie do nowego życia w wolności synów Bożych


Tezy szczegółowe:

 • Formuła wyzwolenia objawiona przez Chrystusa brzmi: "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli" (J 8, 32).
 • Wejście w relację dziecięctwa do Boga Ojca wyprowadza nas ze stanu niewoli, stanowi ona istotę naszej godności i wolności.
 • Wejście w relację synowską do Boga przez Chrystusa w Duchu Świętym jest równocześnie drogą do przezwyciężenia lęku, który jest bezpośrednią i najbliższą przyczyną niewoli.
 • Odkupienie przynosi nam wyzwolenie od egoizmu, który stanowi najgłębsze źródło wszelkiej niewoli.
 • Prawdziwa wolność społeczna polega na braterstwie, wyrażającym się w duchu wzajemnej służby.

Przygotować nabożeństwo (spotkanie modlitewne, medytację biblijną, ado-rację Krzyża) na podstawie jednej lub więcej tez (podstawowych lub szczegółowych). Można wykorzystać teksty ze strony internetowej KWC z działu Inne pomoce/KWC/Materiały modlitewne http://www.kwc.oaza.pl/sekcja.php?id=38 oraz Inne pomoce KWC/Formacja/Inne http://www.kwc.oaza.pl/sekcja.php?id=43 lub z Eleuterii.
Można wykorzystać jeszcze inne teksty biblijne oraz wypowiedzi Sług Bożych Jana Pawła II i ks. Franciszka Blachnickiego.

Spotkanie 4.
Sprawdzić stan realizacji zadań podjętych na poprzednim spotkaniu.
Zapoznać się wcześniej z czwartym rozdziałem Podręcznika KWC - Natura, patronowie i symbole KWC.

 • Dlaczego Krucjata obrała za patronów Niepokalaną Matkę Kościoła, św. Stanisława biskupa i męczennika oraz św. Maksymiliana Kolbe?
 • Jakie postawy w życiu członka Krucjaty powinny kształtować się przez przykład życia tych patronów?

Przygotować prezentację KWC, rozmowę z konkretnymi osobami przy pomocy tych treści.
Warto wykorzystać materiały ze strony internetowej KWC z działu Patronowie - http://www.kwc.oaza.pl/sekcja.php?id=40.

Spotkanie 5.
Sprawdzić stan realizacji zadań podjętych na poprzednim spotkaniu
Zapoznać się wcześniej z piątym rozdziałem Podręcznika KWC - Strategia Krucjaty.

 • Jak dziś wygląda u nas realizacja zadań podanych w tym rozdziale?
 • Co jest ważne, aby móc podjąć takie zadania?
 • Czy nasza wspólnota przeprowadziła już kiedyś mobilizację? W jaki sposób?
 • Czy udało nam się zmobilizować do KWC kogoś ze środowiska szkolnego, uczelni, parafii, pracy, sąsiedztwa, rodziny itp.?
  Zaplanować jako wspólnota konkretną akcję mobilizacyjną na konkretny miesiąc (tydzień).
 • W jaki sposób nasza diakonia troszczy się o formację członków i kandydatów dołączających się do Krucjaty w ciągu roku, zwłaszcza w oazach letnich?
 • W jaki sposób zajmujemy się kandydatami, aby ich wspierać w podjętym stylu życia i w dojrzewaniu do członkostwa w KWC?


Spotkanie 6.
Sprawdzić stan realizacji zadań podjętych na poprzednim spotkaniu
Zapoznać się wcześniej z szóstym rozdziałem Podręcznika KWC - Taktyka Krucjaty abstynenckim credo KWC.

 • Jakie motywy abstynencji podaje Credo?

Przygotować kilka spotkań (katechezę, nabożeństwo, modlitwę lub inne) do przeprowadzenia w parafii lub w innym środowisku np. w sierpniu (miesiącu abstynencji), ze szczególnym uwzględnieniem motywów abstynencji podanych w Credo.

Pytania do podsumowania spotkań:

 1. Na zakończenie cyklu spotkań dokonać posumowania podjętych zadań.
 2. Jak wyglądają przygotowania do 28. Pielgrzymki KWC do Gietrzwałdu 7 VI 2007?
 3. Jak wyglądają przygotowania do prowadzenia akcji mobilizacyjnej do KWC na oazach, pielgrzymkach i innych rekolekcjach podczas wakacji?
 4. Jak będzie prowadzona akcja formacji uczestników i formacji diakonii KWC podczas wakacji i w przyszłym roku?
 5. Gdzie i kiedy będą odbywać się rekolekcje wyzwolenia i ORDW w przyszłym roku?
 6. Jakie planujemy inne akcje i rodzaje współpracy w środowisku?

Eleuteria nr 71, 3/2007

początek strony