Czynić uczniów
Nabożeństwo Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w parafii
poprzednia strona

Opracowanie: Diakonia KWC (ks. Piotr Kulbacki, Katarzyna Owczarek)

Przygotowanie (kilka dni wcześniej)
  1. Potrzeba odpowiedniej liczby osób do służby liturgicznej.
  2. Należy przygotować świece, krzyż procesyjny; diakon lub lektor niesie Ewangeliarz.
  3. Deklaracje zostają złożone, w zależności od okoliczności, na ołtarzu lub na ręce głównego celebransa lub na Księdze Czynów Wyzwolenia.
  4. Odpowiednią liczbę deklaracji KWC, które na "misję czynienia uczniów" będą wręczane członkom i kandydatom KWC.
  5. Dwa lub trzy krótkie świadectwa przeplatane krótkim śpiewem.
    Uwaga: Świadectwa powinny być dobrze przygotowane. Powinny dotyczyć spraw, do których świadczący mają już czasowy i emocjonalny dystans. Nie należy prosić o publiczne świadectwo osób świeżo przeżywających jakieś osobiste czy rodzinne problemy.
    Świadectwa ukierunkować na "czynienie uczniów". Pokazać różne aspekty wyzwolenia.
  6. Przygotować Eleuterię do pokazania podczas ogłoszeń.

Procesja wejścia
W procesji uczestniczą wszyscy obecni kapłani. Jeśli jest obecny biskup, to powinien przewodniczyć nabożeństwu (jeden z moderatorów może wtedy powiedzieć wprowadzenia i wygłosić homilię), ew. biskup może być obecny w prezbiterium i na końcu udzielić błogosławieństwa.

Śpiew na wejście: Duchu Ogniu lub To przykazanie ja dziś daję Wam.

Obrzędy wstępne
C: w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
W: Amen.
C: Pan z Wami.
W: I z duchem twoim.

Celebrans: Przeżywając tajemnicę Zesłania Ducha Świętego, doświadczając napełnienia Nim, szczególnie poprzez Liturgię Eucharystyczną, chcemy teraz w znakach skonkretyzować, do czego Duch Święty nas posyła, w czym wyraża się nasza "odpowiedzialność" i "misja".

Wśród podstawowych charyzmatów ruchu Żywego Kościoła sługa Boży ks. Blachnicki wymienia charyzmat głoszenia Ewangelii Wyzwolenia. Konkretyzuje się on w przyjęciu daru Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Ściślej należy powiedzieć: charyzmatu, czyli daru, darmo danego nam dla posługi wobec braci i sióstr! To dar bezinteresownej służby, diakonii wyzwolenia. Przyjęcie tego daru jest jednym z owoców formacji chrześcijańskiej!

W czasie dzisiejszego nabożeństwa chcemy rozważyć: co to znaczy czynić uczniów, w kontekście Krucjaty?
Wśród nas są licznie zgromadzeni ci, którzy dziś pragną podjąć wezwanie do przyjęcia daru KWC. Chcą oni złożyć ofiarę abstynencji za swych braci i siostry - za młodzież potrzebującą wzorców życia, a także za tych, którzy popadli w wielorakie zniewolenia.

Ci, którzy pragną się włączyć do Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, niech uklękną tam, gdzie teraz się znajdują.

(W przypadku tłoku, deszczu - "niech staną ze skrzyżowanymi rękami".)

Są też obecni ci członkowie i kandydaci KWC, którzy przez swoje świadectwo i postawę zachęcili innych do włączenia się do Krucjaty; proszę, aby stanęli i wyciągnęli ręce nad klęczącymi i objęli ich modlitwą wstawienniczą. Niech modlą się za swoich uczniów!
Pozostałych proszę, by usiedli i modlili się za jednych i za drugich.

Następnie celebrans zachęca zebranych do modlitwy równoczesnej:

W tej krótkiej modlitwie wstawienniczej wypraszajmy otwartość serca na Słowo Boże, byśmy tym Słowem nakarmieni stawali się uczniami Jezusa i by to Słowo przynaglało nas do czynienia uczniów.

Po odpowiedniej chwili modlitwy nad przystępującymi do KWC

Celebrans:
Módlmy się: Panie, nasz Boże, spraw, abyśmy znajdowali radość w Twojej służbie, † albowiem szczęście trwałe i pełne możemy znaleźć tylko w wiernym oddaniu się Tobie, * Stwórcy wszelkiego dobra. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. (Kolekta z XXXIII nd. okr. zw.)

Ewangelia
Śpiew towarzyszący procesji z Ewangeliarzem do ambony (podany poniżej) lub odpowiednia pieśń

Alleluja.
Pójdźcie za Mną,
A uczynię was rybakami ludzi.
Alleluja

Czytanie Łk 5,1-11(w Ewangeliarzu - niedziela V tyg. zwykłego roku C)

+ Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Zdarzyło się raz, gdy tłum cisnął się do Niego, aby słuchać słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret, że zobaczył dwie łodzie, stojące przy brzegu; rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy.

Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: «Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów! » Szymon odpowiedział: «Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci». Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na współtowarzyszy w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli; i napełnili obie łodzie, tak że się prawie zanurzały.

Widząc to Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: «Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny». I jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali; jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. Lecz Jezus rzekł do Szymona: «Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił». I przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za Nim.

Oto słowo Pańskie.

Homilia:
1. Jesteśmy zachęcani przez samego Jezusa, by "zarzucać sieci".
2. Czasami poddajemy się zwątpieniu dotyczącemu skuteczności naszych wysiłków; lecz jeśli jesteśmy posłuszni Słowu, nasze sieci są pełne.
3. Jezus pomaga nam zobaczyć nasze słabości: słabą wiarę, obawy i lęki.
4. Pewność, że Jezus ma moc zwyciężyć wszelki lęk, daje nam siłę do pójścia za Nim, by "łowić ludzi". To On uzdalnia nas do "czynienia uczniów"; dokonuje się to poprzez świadectwo życia członków i kandydatów KWC.
5. Zwrócić uwagę na to, aby każdy nowy oraz obecny członek lub kandydat czuł się zachęcony do czynienia uczniów. Jako znak swej misji otrzyma deklarację KWC, aby "z miłości do Niepokalanej" zdobył nowych członków KWC.

Świadectwa
2 lub 3 krótkie świadectwa, przeplatane krótkim śpiewem

Przystąpienie do Krucjaty Wyzwolenia Człowieka
Naszą odpowiedzią na słowo Boże będzie znak złożenia deklaracji. Celebrans zachęca do wyrażenia odpowiedzialnej miłości wobec młodzieży oraz ludzi poddanych niewoli alkoholizmu lub innych uzależnień poprzez składanie deklaracji i odnowienie wcześniej złożonych zobowiązań. Osoby składające deklaracje idą środkiem wzdłuż szpaleru członków KWC, którzy stoją z wyciągniętymi rękoma w geście modlitwy wstawienniczej.
Wyjaśnić, że osobom odchodzącym od ołtarza służba liturgiczna wręcza po jednej deklaracji KWC dla podjęcia "misji czynienia uczniów" - zdobywania nowych osób do KWC.


Śpiew: Serce wielkie nam daj (Ex nr 502), a następnie inne odpowiednie śpiewy.

Po zakończeniu procesji z deklaracjami wszyscy wspólnie odmawiają Modlitwę Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.

Zakończenie
Umocnieni przez Ducha Świętego w odpowiedzialności idziemy z misją głoszenia Ewangelii Wyzwolenia. Deklaracje KWC, które otrzymaliśmy, niech zostaną złożone w naszych środowiskach przez naszych uczniów.

C: Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
C: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący: Ojciec † i Syn, i Duch Święty.
W: Amen.
C: Idźcie w pokoju Chrystusa.
W: Bogu niech będą dzięki.

Śpiew na zakończenie: My chcemy życia lub piosenka roku.

Eleuteria nr 75, 3/2008

początek strony