Przyjmować dzieci jak Jezus
poprzednia strona

bp Tadeusz Bronakowski
O umiejętności budowania właściwej hierarchii w naszym życiu poucza nas Ewangelia (Mk 10, 35-40). Widzimy w niej apostołów, którzy kłócą się o pierwszeństwo pośród swojego grona. Chrystus natychmiast ucina te dyskusje. Zbawiciel wymaga od każdego ucznia umiejętności zrezygnowania z własnych aspiracji. Musimy bardzo uważnie wystrzegać się zagrożeń, które niesie nasz ludzki egocentryzm. On bowiem sprawia, że stajemy się niezdolni do ponoszenia ofiary, niezdolni do wyrzeczenia i służby wyższym celom. Gdy na pierwszym miejscu postawimy samych siebie, to nasze działania w różnych dziedzinach staną się nieskuteczne. Punktem odniesienia nie będzie bowiem dobro bliźniego, ale nasz partykularny interes, który często przysłania nam prawdziwy obraz rzeczywistości.
Dlatego też Chrystus wymaga takiego usytuowania własnego życia, swoich talentów i umiejętności, pragnień i marzeń, własnej dumy i aspiracji, aby były one drugorzędne wobec Chrystusowej nauki, aby pełniły rolę służebną wobec planu, jaki Chrystus przygotował dla każdego z nas.
Ten plan zaś wyraża się w służbie drugiemu człowiekowi. Dlatego też Zbawiciel pokazuje swoim uczniom dziecko i mówi: "Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje mnie, lecz Tego, który Mnie posłał." W tym prostym wymownym geście ukazana zostaje ogromna odpowiedzialność każdego z nas przed Bogiem za życie bliźniego. Zwłaszcza za to życie najsłabsze, często bezbronne lub dopiero się kształtujące. W niezwykłym akcie objęcia dziecka ramionami, Chrystus dał wyraz nieskończonej Bożej miłości wobec człowieka, która zaprowadziła Go na Golgotę.
Możemy powiedzieć, że w dwa tysiące lat od tamtych wydarzeń, Chrystus wciąż obejmuje ramionami ludzkie życie i powołuje nas do przyjmowania go z największą troską i miłością.
Amen.

bp Tadeusz Bronakowski, wiosenna sesja Duszpasterstwa Trzeźwości KEP 24 lutego 2009 r., homilia podczas mszy św. (fragment)
Eleuteria nr 77, 1/2009


początek strony