Ważny jest rozwój
poprzednia strona

Z Krzysztofem Brzózką rozmawia Katarzyna Owczarek
Od Redakcji: Pan Krzysztof Brzózka - dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) - odpowiedział na kilka naszych pytań dotyczących Gminnych Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych.

Katarzyna Owczarek: Od wielu lat w Polsce funkcjonują Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Kto dziś dba o to, by w komisji były osoby przygotowane do tego rodzaju zaangażowania?
Krzysztof Brzózka: W związku z tym, iż w obecnym stanie prawnym ustawodawca nie definiuje zakresu szkoleń, jakie powinien ukończyć członek GKRPA, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych opracowała ramowy program podstawowego szkolenia dla GKRPA. Przy opracowaniu kierowano się przede wszystkim zasadą spójności programu z zadaniami podejmowanymi przez GKRPA. Przedstawiony program ma charakter rekomendacji i w opinii Agencji jego realizacja powinna zapewnić niezbędne, podstawowe przygotowanie każdego członka gminnej komisji do wykonywania zadań przewidzianych w ustawie. Program stanowi wskazówkę co do wymagań dotyczących przeszkolenia osób wchodzących w skład GKRPA wskazanych w ustawie i nie stanowi obowiązującego prawa, a jedynie rekomendację.

Do GKRPA trafiają osoby nie mające odpowiedniego przygotowania, a tylko pragnienie, by coś zmienić…
W opinii PARPA członkowie gminnych komisji, niezależnie od posiadanych specjalizacji czy doświadczenia związanego z wykonywanym zawodem, powinni posiadać ten sam poziom interdyscyplinarnego przygotowania, biorąc pod uwagę kolegialny sposób podejmowania decyzji przez gminną komisję.

Jak wygląda takie szkolenie?
Program został skonsultowany m.in. przez Zespół Ekspertów ds. Lokalnych i Regionalnych Programów, Pełnomocników Zarządów Wojewódzkich ds. rozwiązywania problemów alkoholowych oraz ekspertów współpracujących z Agencją w poszczególnych obszarach dotyczących problemów alkoholowych. Jest podzielony na poszczególne moduły tematyczne, tak aby jego realizacja była możliwa w poszczególnych blokach, zaś do każdego wykładu i warsztatu opracowane zostały wskazówki merytoryczne spójne z rekomendacjami PARPA. Wszelkich dodatkowych informacji udzielą z przyjemnością pracownicy Działu Programów Lokalnych PARPA.

Czy można zostać licencjonowanym członkiem takiej komisji?
W związku z brakiem pewności co do ostatecznego kształtu jaki przybierze w trakcie prac w parlamencie i na szczeblu rządowym rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szkoleń członków Gminnych Komisji informuję, iż Agencja, do czasu opublikowania tego rozporządzenia, odstąpiła od planów licencjonowania i nadzorowania tychże szkoleń.

Dziękuję za rozmowę.
Eleuteria nr 93, 1/2013


początek strony