poprzednia strona

Abstynencja – miedzy profilaktyką a terapią
(VI Sympozjum KWC, Kraków, 1 X 2005)

Duszpasterstwo parafialne wobec alkoholizmu i pijaństwa a działania profilaktyczne * Abstynencja dobrowolna i abstynencja uzależnionych - aspekty teologiczne * Abstynencja dobrowolna i abstynencja uzależnionych - aspekty psychologiczne * Abstynencja osób współuzależnionych drogą rozwoju osobowości * Mała grupa religijna jako grupa wzajemnego wsparcia * Nadzieja fundamentem wychowania dzieci i młodzieży do trzeźwości * Rola współpracy różnych środowisk w promowaniu abstynencji * Kielich podany przez człowieka a Kielich podany przez Boga


Abstynencja - miedzy profilaktyką a terapią wpisuje się w szeroki nurt poczynań, mających na celu intensyfikację działań zarówno profilaktycznych jak i terapeutycznych. Adresowana jest ona, do osób angażujących się w działania trzeźwościowe w środowiskach kościelnych. Sądzę, że może ona zainteresować także wiele osób angażujących się w pracę na rzecz trzeźwości w szerszych kręgach, wychodzących poza środowiska kościelne.
Autorami prac, składających się na opracowanie zbiorowe są świeccy i duchowni znawcy problemu, pracujący na rzecz trzeźwości z różnorodnymi grupami i środowiskami.
Prof. dr hab. Halina Gajdamowicz (UŁ)

Książka ta zwiera siedem artykułów dotyczących abstynencji w różnych aspektach: psychologicznych, teologicznych, religijnych, profilaktycznych, rozwoju osobowości, wychowawczych oraz promocji abstynencji w różnych środowiskach społecznych. Autorami tych opracowań są znani profesjonaliści, dydaktycy uniwersytetów oraz praktycy promujący abstynencję od alkoholu w różnych środowiskach. Artykuły oparte są na solidnych źródłach i dotychczasowych badaniach oraz doświadczeniach z pracy nad uwalnianiem się z uzależnienia alkoholowego.
Ks. prof. dr hab. Czesław M. Cekiera (KUL)

Książka została wydana nakładem Wydawnictwa Edukacyjnego Parpa,
www.wydawnictwo.parpa.pl
01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 48a, tel. 022/666 09 79,
gdzie można ją nabyć w cenie 14 zł. 
Można ją także otrzymać w Krościenku (kwc@oaza.pl).

Rola rodziny w wychowaniu do trzeźwości
(VII Sympozjum KWC, 7 X 2006)

Więź z rodzicami jako podstawowy czynnik profilaktyczny * Przekaz norm i postaw w obyczajowości rodzinnej * Rola wychowania religijnego w profilaktyce * Dobrowolna abstynencja rodziców podejmowana ze względu na wychowanie dzieci * Zdrowiejąca rodzina z problemem alkoholowym miejscem wychowania do trzeźwości * Wesele bezalkoholowe jako czynnik wspierający profilaktykę * Wpływ rodziców na wychowanie w szkole * Wpływ rodziców na profilaktyczny kształt życia społeczności lokalnej

Programy profilaktyczne nigdy nie będą mieć takiej skuteczności jak wychowanie w domu  rodzinnym. Coraz istotniejszym staje się zagadnienie promowania w rodzinie takiego stylu życia, który ma wpływ profilaktyczny na własne dzieci i otaczające je środowisko. Powszechnie zrozumiały jest wymóg całkowitej abstynencji wśród dzieci i młodzieży, aby je chronić przed szkodliwym  kontaktem z alkoholem. Natomiast kultura życia w rodzinie oparta o dobrowolną abstynencję dorosłych oddziałuje silnie i skutecznie także na środowisko pozarodzinne. Umiejętna współpraca rodziców z parafią, szkołą i w innych wymiarach społeczności lokalnych może przynosić na tym  polu wielkie owoce.

Książkę można otrzymać w Krościenku (kwc@oaza.pl).


Wolni i wyzwalający
ks. Franciszek Blachnicki

W związanej z OO. Dominikanami "Inicjatywie Wydawniczej Jerozolima - W Drodze" ukazało się z nową szatą graficzną drugie wydanie książki ks. Franciszka Blachnickiego "Wolni i wyzwalający". Jest to zbiór artykułów, przemówień i homilii założyciela Ruchu Światło-Życie, dotyczących dzieła Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Słowa ojca Franciszka Blachnickiego dają umocnienie wszystkim, którzy w świecie pełnym zagrożeń pragną zachować godność, wskazują drogę mądrości. Jest bowiem wiele zniewoleń, w które możemy wplątać się, liczne są ogłupiające nas mody. Nadal niebezpieczny jest społeczny przymus picia, w naszych czasach coraz bardziej zagrażający młodemu pokoleniu. Ksiądz Franciszek Blachnicki mówi, że możemy powiedzieć: Nie! Jednak osoby, które podejmują wstrzemięźliwość bądź abstynencję wobec alkoholu i innych używek nie czynią tego, by się wywyższać. Jedynie ma nimi kierować wolność dziecka Bożego, ufającego Ojcu Niebieskiemu, przyjmującego moc trzeźwego myślenia w Duchu Świętym. Wtedy wolni mogą pomóc wyzwolić się tym, którzy tracą nadzieję z powodu trwania w nałogu i mogą stać się znakiem nadziei dla młodego pokolenia kuszonego alkoholem.
Książka ukazała się nakładem znanej Inicjatywy Wydawniczej "Jerozolima" - oficyny związanej z poznańskim środowiskiem Odnowy w Duchu Świętym, a w szczególności ze wspólnotą "Jerozolima" i kościołem OO. Dominikanów oraz Duszpasterstwem Rodzin Archidiecezji Poznańskiej.

Książka jest do nabycia w dobrych księgarniach na terenie całego kraju oraz przez internet: www.jerozolima.poznan.pl lub www.mateusz.pl


Ziarno pszenicy
ks. Piotr Kulbacki

- Czy Krucjata może dziś porwać młodych ludzi? - jest to jeden z wątków przewijających się na kartach książki ks. Piotra Kulbackiego podejmującej tematy Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Tytuł książki - "Ziarno pszenicy' - nawiązuje do tekstu biblijnego (J 12, 24) umieszczonego na grobie Założyciela Krucjaty - Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Krucjata służy wyzwoleniu z różnych nałogów, ale także uczy wolności wewnętrznej, o czym możemy przekonać się dzięki świadectwom młodzieży, dorosłych i rodzin, które odnalazły radość życia poprzez zaangażowanie w Krucjacie.
Książka ukazała się nakładem znanej Inicjatywy Wydawniczej "Jerozolima" - oficyny związanej z poznańskim środowiskiem Odnowy w Duchu Świętym, a w szczególności ze wspólnotą "Jerozolima" i kościołem OO. Dominikanów oraz Duszpasterstwem Rodzin Archidiecezji Poznańskiej.

Książka jest do nabycia w dobrych księgarniach na terenie całego kraju oraz przez internet: www.jerozolima.poznan.pl lub www.mateusz.pl


Krucjata Wyzwolenia Człowieka w kościelnej i świeckiej działalności trzeźwościowej.
(IV Sympozjum KWC, Katowice, 12 X 2002)

Działalność trzeźwościowa Kościoła * Antropologiczne podstawy profilaktyki * Rola świadka KWC w programach profilaktycznych i wychowawczych * Praca duszpasterska wśród uzależnionych * Współpraca z parafią w integralnej koncepcji pomagania * Koncepcja pomagania rodzinie i osobom uzależnionym * Profilaktyka - Szkolenie - Pomaganie

Książkę można otrzymać w Krościenku (kwc@oaza.pl).


KWC środowiskiem wychowawczym dla dzieci

Krucjata Wyzwolenia Człowieka środowiskiem wychowawczym dla dzieci. Materiały z V Sympozjum KWC w Łodzi 11 X 2003 (Wartości - autorytet - wychowanie * Modlitwa dzieci w Biblii * Koncepcja wychowania do wolności w Oazie Dzieci Bożych * Krucjata Dziecięca w latach 1957 - 1960 i po roku 1979 * Podstawy profilaktyki wśród dzieci * Uczestnictwo dzieci w programach profilaktycznych i wychowawczych).

Książkę można otrzymać w Krościenku (kwc@oaza.pl).


początek strony