Informacje różne poprzednia strona

Warsztaty dla księży

W dniach 10-13 listopada odbyły się w Krościenku Warsztaty Krucjaty Wyzwolenia Człowieka dla księży. Uczestniczyli w nich kapłani z diecezji warszawskiej, wrocławskiejkatowickiej, włocławskiej, łódzkiej, rzeszowskiej, białostockiej, bielsko--żywieckiej, sandomierskiej i przemyskiej - zarówno z najmłodszego, jak i średniego pokolenia kapłańskiego. W kursie wziął też udział Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie.

Wykłady i ćwiczenia prowadzili: ks. Piotr Kulbacki, dr Krzysztof Wojcieszek i mgr Stanisława Orzeł. Uczestnicy warsztatów poznawali m.in. współczesną wiedzę dotyczącą rozwiązywania problemów alkoholowych. Szczególnie ważne okazały się wnioski pedagogiczne, dotyczące współpracy z rodziną w wychowaniu dzieci i młodzieży. Jednakże najistotniejsze było aplikowanie tych umiejętności do specyfiki posługi kapłańskiej. Kapłan ma głosić wyzwolenie, które przynosi w pełni jedynie Jezus Chrystus. To wyzwolenie dokonuje się przez sakramentalną posługę Kościoła, ale dla skuteczności tego przepowiadania należy go oprzeć o dorobek współczesnej nauki, tak jak przypomina to Jan Paweł II w swej encyklice Fides et ratio.

Był to pierwszy, od lat kształtowania się Krucjaty, kurs, zorganizowany specjalnie dla kapłanów. Dużo cennych spostrzeżeń wnosili sami księża, dzieląc się swym doświadczeniem. Ks. Franciszek Blachnicki podkreślał w swym testamentalnym przesłaniu do Krucjaty, że powodzenie tej akcji zależy od zaangażowania właśnie kapłanów (por. "Eleuteria" 38, strony 16-17). Dlatego tak potrzebne jest dobre przygotowanie księży: zarówno moderatorów Krucjaty i jej rekolekcjonistów, jak i kapłanów pracujących w zwyczajnym duszpasterstwie, na co dzień stykających się z członkami i grupami Krucjaty. (PK)


Rekolekcje w Pelplinie

W diecezji pelplińskiej diakonia Krucjaty Wyzwolenia Człowieka od maja 1994 r. zorganizowała 27 serii rekolekcji ewangelizacyjnych dla małżeństw, osób dorosłych, a szczególnie dla AA (anonimowych alkoholików), osób mających problem z nadmiernym piciem alkoholu,

Al-Anon (żon, mężów, rodziców, krewnych i przyjaciół uzależnionych) oraz dla DDA (dorosłe dzieci alkoholików).

W ciągu pięciu lat brało w nich udział blisko 400 osób z diecezji pelplińskiej, archidiecezji gdańskiej, diecezji toruńskiej, gnieźnieńskiej, elbląskiej, kilka osób przyjechało z archidiecezji warszawskiej, łódzkiej, poznańskiej, szczecińsko-kamieńskiej i krakowskiej.

Niektóre z tych osób przechodzą formację Ruchu Światło-Życie. Jest to dla nich trwałym zaczynem duchowego odrodzenia.

Rekolekcje sprawiły, że powstały między uczestnikami serdeczne więzi. Prawdziwość tych więzi potwierdza wzajemna troska, przychodzenie sobie z różnoraką pomocą oraz żarliwa modlitwa wstawiennicza. (IS)

Eleuteria nr 41, styczeń - marzec 2000

początek strony