Polska Deklaracja w Sprawie Młodzieży i Alkoholu poprzednia strona

Dorota Seweryn

Uchwała Sejmu RP z 18 lutego 2000 r. związana jest z określeniem zasad etycznych oraz kierunków profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych młodzieży. Cieszymy się, że zasady te są zbieżne z programem KWC!

Zasady etyczne

 • Wszystkie dzieci i młodzież mają prawo do życia w środowisku rodzinnym, szkolnym i lokalnym wolnym od zagrożeń związanych z piciem alkoholu, a obowiązkiem dorosłych jest im to zapewnić.
 • Wszyscy rodzice, opiekunowie i wychowawcy mają obowiązek wychowywania dzieci w postawach abstynencji i mają niezbywalne prawo do uzyskiwania wsparcia oraz pomocy w rozwiązywaniu problemów wynikających z picia alkoholu.
 • Wszystkie dzieci i młodzież mają prawo do wartościowej informacji o negatywnych skutkach picia alkoholu oraz edukacji promującej styl życia bez alkoholu. Apelujemy do wszystkich środków masowego przekazu o współpracę w realizacji tego prawa.
 • Wszystkie rodziny mają prawo do uzyskiwania profesjonalnej pomocy w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami wynikającymi z picia alkoholu.
 • Wszyscy dorośli mają obowiązek przeciwdziałania sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom, które nie ukończyły 18. roku życia, oraz reklamowania i promocji picia alkoholu.
 • Wszystkie dzieci i młodzież wychowujące się w rodzinach z problemem alkoholowym mają prawo do pomocy socjalnej i psychologicznej oraz ochrony prawnej.

Kierunki działania w sprawie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych młodzieży

 1. Promowanie trzeźwości oraz wspieranie środowisk i postaw abstynenckich, szczególnie poprzez zaangażowanie się w tym kierunku mediów publicznych.
 2. Tworzenie dzieciom i młodzieży warunków do trzeźwego i zdrowego stylu życia (miejsca do uprawiania sportu, zabawy i wypoczynku).
 3. Zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do programów edukacyjnych i profilaktycznych, promujących wartościowy i zdrowy styl życia oraz uczących umiejętności potrzebnych do życia bez alkoholu.
 4. Konsekwentne egzekwowanie zakazu podawania i sprzedaży alkoholu nieletnim oraz reklamy napojów alkoholowych.
 5. Rozwijanie profilaktyki rodzinnej - uczenie rodziców umiejętności wspierania abstynencji dzieci oraz udzielanie pomocy profesjonalnej rodzicom, których dzieci się upijają.
 6. Zwiększenie dostępności pomocy socjalnej, psychologicznej i socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami alkoholowymi.
 7. Rozwijanie edukacji publicznej i szkolenie przedstawicieli różnych zawodów w zakresie problemów alkoholowych
 8. Zapewnienie pomocy wychowawczej i terapeutycznej młodzieży z problemami alkoholowymi.
 9. Zwiększenie dostępności i skuteczności profesjonalnej terapii osób uzależnionych i współuzależnionych członków rodzin.

Eleuteria nr 45, styczeń-marzec 2001

początek strony