Krucjata Wyzwolenia Człowieka wobec problemów młodego pokolenia poprzednia strona

ks. Piotr Kulbacki

Od kilku lat Krucjata Wyzwolenia Człowieka organizuje specjalistyczne sympozja, które maja na celu refleksję nad zagadnieniami będącymi zadaniem pracy Krucjaty. Czytelnicy "Eleuterii" mogli już zapoznać się ze sprawozdaniami z poprzednich sympozjów. Odbyły się one w Niepokalanowie w roku 1999 ("Ewangelizacja - Profilaktyka - Pomaganie") oraz w Krościenku w roku 2000 ("Od Krucjaty Wstrzemięźliwości do Krucjaty Wyzwolenia Człowieka"). W sobotę, 20 października 2001 roku odbyło się w Katowicach specjalistyczne III Sympozjum Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, które podjęło temat "Krucjata Wyzwolenia Człowieka wobec problemów młodego pokolenia".

Krucjata a wychowanie młodego pokolenia

Uczestnicy Sympozjum wysłuchali wykładów, którym towarzyszyła dyskusja. Zagadnienia podjęte w pierwszym bloku tematycznym związane były z aktualnymi problemami pedagogicznymi wychowania do wolności. Analizę obrazu młodego pokolenia uzyskanego w badaniach socjologicznych przeprowadził ks. dr Piotr Kulbacki, Moderator Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Zauważył on, że jeśli młode pokolenie odwołuje się do autorytetów, to najczęściej jest to autorytet matki i ojca. Dlatego należy położyć akcent na pracę z rodzicami. Jeśli zagadnienia wiary nie są przez młodych stawiane na pierwszym miejscu, to przecież postawa młodych ludzi, tak bardzo poszukujących wartości takich jak miłość, prawda, sprawiedliwość, tolerancja, potwierdza sens i nadzieję wychowania chrześcijańskiego ku wolności, nawet jeśli towarzyszy temu przekora młodości. W rzeczywistości bowiem przez sam fakt ujawnianej wrażliwości na ludzkie cierpienie, choroby współczesności, poszukiwanie prawdy, czy też fakt masowego uczestnictwa w lekcjach religii, mimo niesprzyjającej w niektórych środowiskach atmosfery, młodzi ludzie okazują się otwarci na Boga i Kościół. Trendy, które ujawniają badania, stają się cenną wskazówką dla wychowawców.

Następnie podjęto temat pedagogicznych aspektów działalności Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Zagadnienie to omówiła mgr Elżbieta Danuta Dybowska z Ośrodka Profilaktyczno - Szkoleniowego im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Katowicach. Patron Ośrodka, wybitny pastoralista był niezwykle otwarty na problemy młodego pokolenia. Jego pedagogia opierała się przede wszystkim na zasadzie własnego świadectwa wobec wychowanków. Sam wychowany w harcerstwie oparł pracę w oazach na wychowaniu rówieśniczym i poprzez małą grupę, w której młody człowiek może pełniej przeżywać swoją podmiotowość. W stworzonym przezeń systemie pedagogii oazowej odwoływał się do potrzeby poszukiwania remedium na zniewolenia współczesnego człowieka. Ruch oazowy jest dla wielu tysięcy osób zarówno drogą do wiary, jak i szkołą poszerzenia w sobie i wokół siebie przestrzeni wolności.

Obszar zainteresowań pracy profilaktycznej Krucjaty pokrywa się także z pracą wychowawczą szkoły. Mgr Jolanta Dobrzyńska (wicedyrektor Departamentu Kształcenia i wychowania MEN) wskazała na liczne pozytywne przykłady wychowania do wolności w programach wprowadzanej reformy szkolnictwa na różnych poziomach. Skuteczność ich jednak zależeć będzie od wewnętrznej postawy nauczycieli - najlepszy program przyniesie mierne efekty, jeśli zabraknie osobistej wolności i autentyzmu wychowawców.

O. Tomasz Alexiewicz, dominikanin, zajmujący się problematyką uzależnień oraz sekt, podkreślił w swoim wystąpieniu konieczność uzupełnienia propozycji wychowawczych Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w bezpośredniej pracy z tzw. grupami ryzyka. Wśród tej młodzieży często zatarte są podstawowe wartości, dlatego nie wystarczy odwołać się np. do wezwania do altruistycznej postawy wobec zagrożeń alkoholizmu czy narkomanii. Młodzież tego obszaru wymaga specjalistycznej posługi pedagogicznej, gdyż zbyt często braki miłości w rodzinie owocują frustracją, zagubieniem, niezdolnością do poświęcenia.

Referując swoje badania porównawcze wśród młodzieży licealnej uczestniczącej w programach profilaktycznych i młodzieży uczestniczącej w Krucjacie Wyzwolenia Człowieka mgr Katarzyna Owczarek wykazała niezwykłą siłę oddziaływania profilaktycznego Krucjaty. Jakkolwiek jest to grupa elitarna młodzieży, to stanowi ona znak, że można żyć inaczej. Radykalizm jej świadectwa ma także charakter silnie oddziałujący na otoczenie.

Diakonia prawdy, miłości, życia

Drugi blok zagadnień podjętych przez referentów dotykał powiązań wychowania w trzeźwości z wychowaniem do miłości.

Mity towarzyszące zaburzeniom orientacji seksualnej opierają się na całkowicie błędnych teoriach, jakoby orientacja homoseksualna była całkowicie uwarunkowana genetycznie. Osiągnięcia naukowców ze środowisk amerykańskich potwierdzają wolność człowieka w zachowaniach seksualnych. Najczęstszą przyczyną zaburzeń jest brak lub deformacja miłości rodzicielskiej, uwiedzenie, przemoc wobec dzieci lub dorastającej młodzieży. Mgr Irena Chłopkowska ze środowiska lubelskiego Ruchu Światło-Życie podkreśliła, że punktem wyjścia w pomocy tym osobom jest prawda o wolności człowieka oraz o wyzwoleniu, jakie daje Chrystus. Niestety, nawet niektóre środowiska katolickie ulegają mitowi determinizmu seksualnego, utrudniając w ten sposób pomoc w przywróceniu właściwych zachowań. Integralne wychowanie w miłości i do miłości jest jedyną drogą rozwoju młodego człowieka. Referentka jest współpracownikiem grupy samopomocowej "Odwaga", współorganizatorem dwu międzynarodowych konferencji poświęconych pracy pastoralnej z osobami o zaburzonej orientacji seksualnej oraz kursu duszpasterskiego. Zaprezentowała też najnowszy, drugi już tom materiałów poświęconych omawianemu zagadnieniu: "Wyzwolenie w Chrystusie jako zasada działań pastoralnych wobec osób o orientacji homoseksualnej" (Krościenko 2001).

Wychowanie do miłości było przedmiotem wykładu mgra Szymona Grzelaka z Fundacji Homo Homini im. Karola de Foucauld. Krajowy koordynator programu PION (Płciowość i Odpowiedzialność Nastolatków) ukazał mity wychowania seksualnego oraz pozytywne propozycje realizowane w programie PION. Program ten stanowi długofalową propozycję wychowawczą. Wykładowca zaprezentował też wyniki badań wskazujące na ścisłe powiązania, jakie zachodzą w wychowaniu między wstrzemięźliwością od alkoholu i od współżycia seksualnego.

Temat miłości - życia - śmierci był kontynuowany przez mgra Andrzeja Winklera - terapeutę Międzynarodowego Instytutu Badań i Terapii ofiar przemocy w Kanadzie. Terapeuci coraz częściej spotykają się z problemem młodych ludzi, którzy doświadczają zranienia śmiercią spowodowaną przez bliskie osoby. Dokonana przez rodziców aborcja rzuca cień nie tylko na ich własną psychikę, ale także na ocalałe rodzeństwo. I choć zdarzenie jest pokryte milczeniem, to czasem dopiero terapeuta odkrywa prawdziwą, ukrywaną przez rodziców przyczynę dysfunkcji psychicznej młodego człowieka. Tzw. "syndrom ocaleńca" wprowadza nas w tajemnicę ekspansji utajonego zła. Jednakże miłosierdzie Boże jest ponad uwarunkowania psychiczne - dla Boga nie ma sytuacji beznadziejnych.

Poszerzanie perspektywy wolności człowieka

Tegoroczne sympozjum, w którym uczestniczyło 70 osób, odbyło się w Ośrodku Profilaktyczno - Szkoleniowym im. Ks. F. Blachnickiego istniejącym przy Kościele-Wotum. Głównym organizatorem Sympozjum była Stanica KWC Nr 1 na Kopiej Górce w Krościenku. Współorganizatorami był Instytut Formacji Pastoralno-Liturgicznej KUL, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, redakcja kwartalnika "Eleuteria" oraz gospodarze miejsca. Zarówno uczestnicy, jak i wykładowcy podkreślali, że kolejne Sympozjum KWC, które zgromadziło tak szerokie spektrum specjalistów, stało się ważnym wydarzeniem, będącym śmiałym krokiem ku rozwojowi pracy wychowawczej z młodym pokoleniem.

Eleuteria nr 48, październik - grudzień 2001

początek strony